Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอทับคล้อ)

หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอทับคล้อ)

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดพิจิตร คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล๕ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนจังหวัดพิจิตร(ครั้งที่ ๗)ณ ศาลาการเปรียญวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อ.ทับคล้อ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนพรัตน์ ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส

มีส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๙๖ คน  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายธรรมจากพระวิทยากรที่ผ่านการอบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ กิตฺติปัญฺโญ วัดหลวง อ.โพทะล จ.พิจิตร  ดื่มน้ำสัจจะอธิษฐาน เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ว่าจะประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นคนดี และการอบรมปฏิบัติธรรม

 

รวมพลังคนไทยไม่โกง

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง