Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพทะเล)

หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอโพทะเล)

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จังหวัดพิจิตร คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมมหกรรมปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดพิจิตร และกิจกรรมหมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล๕ (ครั้งที่๖)ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าบัว  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมีพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาส

มีส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐๘ คน  กิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตร การบรรยายธรรมจากพระวิทยากรที่ผ่านการอบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ กิตฺติปัญฺโญ วัดหลวง อ.โพทะล จ.พิจิตร ดื่มน้ำสัจจะอธิษฐาน เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นคนดี ตามรอบเบื้องพระยุคลบาท และการอบรมปฏิบัติธรรม

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง