Get Adobe Flash player
Home หมู่บ้านรักษาศีล๕ หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอตะพานหิน)

หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ (อำเภอตะพานหิน)

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม หมู่บ้าน ชุมชน รักษาศีล ๕ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนจังหวัดพิจิตร(ครั้งที่ ๕) ณ ศาลาการเปรียญวัดตะพานหิน อ.ตะพานหิน

โดยมีพระครูพิศาลจริยคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานฝ่ายฆราวาสมีส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๑๙ คน/รูป กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายธรรมจากพระวิทยากรที่ผ่านการอบรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ กิตฺติปัญฺโญ วัดหลวง อ.โพทะล จ.พิจิตร  ดื่มน้ำสัจจะอธิษฐาน เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการอบรมปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง