Get Adobe Flash player
Home ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

   

    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

๑. โทร.0-5661-4977

๒. โทรสาร 0-5661-4978

๓. mobile 0895980099

๔. E-mail. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน        อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผู้รับผิดชอบ นายประพันธ์  ตั้นวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

รับสมัครอาสาสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา จังหวัดพิจิตร

 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพิจิตร

๑.      นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์            นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ                 

๒.      นางศันสนีย์ นิ่มนวล                     นักวิชาการศาสนาชำนาญการ              

๓.      นางวิไล วัลลิภากร                      นักวิชาการศาสนาชำนาญการ              

๔.      นางสาวปวีณินทร์ สุดสวาสดิ์            นักวิชาการศาสนาชำนาญการ                        

๕.      นางเพลิน บัวคำ                         นักวิชาการศาสนาชำนาญการ                        

๖.      นายวสันต์ สังข์ศิลป์                     นักวิชาการศาสนาชำนาญการ                        

๗.      นางพัชรี  รุ่งอินทร์                       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                            

๘.  นางวรรณรา มณีโชติ                      นักวิชาการศาสนาชำนาญการ          

๙.  นางพรนภา  ช่วงไกล                    นักวิชาการศาสนาชำนาญการ          

๑๐.  นายอัศวิน  จูเกษม                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    

มีหน้าที่ ดำเนินการรับแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง