Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์สำนักงาน
คุ้มครองและสนองงานคณะสงฆ์ ให้พระพุทธศาสนาเจริญมั่นคง ประชาชนสามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน และให้เกิดสันติสุขแก่สังคม
พันธกิจ

๑. ทำนุ บำรุงดูแลรักษาและส่งเสริม สนับสนุน กิจการพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

๒.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ มีทักษะ มีความชำนาญ และมีความเชี่ยวชาญ ในการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

๓. จัดหาและพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการบริหารจัดการ การสนองงานคณะสงฆ์ รวมทั้งการให้บริการประชาชน

๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรี      สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

๖. ดำเนินภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา

ยุทธศาสตร์สำนักงาน

๑.สนับสนุนให้สังคมใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาปรับปรุงสภาพสังคม

๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางทางสังคม

๓.พัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๔) ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ :  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสู่องค์การที่โดดเด่น                
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ศาสนสมบัติ

วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

๑.จัดการทรัพยากรน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
๒.เพิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร
๓.เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม
๔.เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๕.พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด   

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง