Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนนิตยภัตและเงินครูสอนธรรม-บาลี

เงินอุดหนุนนิตยภัตและเงินครูสอนธรรม-บาลี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรได้โอนเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตประจำเดือนมีนาคม๒๕๕๗ และเงินอุดหนุนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เข้าบัญชีพระสังฆาธิการ แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

≥≥≥บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการที่ได้รับนิตยภัตประจำเดือน

≥≥≥บัญชีรายชื่อพระสังฆาธิการที่ได้รับเงินครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง