Get Adobe Flash player
Home จำนวนวัด พระภิกษุ สามเณร ข้อมูลวัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี๒๕๕๗

ข้อมูลวัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี๒๕๕๗

บัญชีสถิติ อำเภอ ตำบล วัด พระภิกษุ สามเณร มหานิกาย

คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ภาค ๔ หนเหนือ

ที่

อำเภอ

ตำบล

วัด

รวม

จำนวน

พัทสีมา

สำนักสงฆ์

ที่พักสงฆ์

พระภิกษุ

สามเณร

รวม

1

เมือง

9

51

9

2

62

653

160

813

2

สากเหล็ก

4

8

12

-

20

143

3

146

3

วังทรายพูน

5

13

16

-

29

200

5

205

4

โพธิ์ประทับช้าง

8

21

30

2

53

387

4

391

5

ตะพานหิน

10

37

15

-

52

434

5

439

6

โพทะเล

8

30

10

7

47

377

13

390

7

บึงนาราง

5

9

18

5

32

185

6

191

8

บางมูลนาก

9

37

10

-

47

401

18

419

9

ดงเจริญ

5

12

13

2

27

163

10

173

10

สามง่าม

4

21

12

9

42

347

6

353

11

ทับคล้อ

7

26

18

5

49

332

25

357

12

วชิรบารมี

4

14

15

1

30

208

2

210

รวม

78

279

178

33

490

3830

257

4087

ธรรมยุต 1 วัด วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

จำนวนวัด พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด  แยกรายอำเภอ ในจังหวัดพิจิตร ปี 2557

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง