Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร
Article Index
ผู้บริหาร
นายอัครชัย ได้ผลปัญญา
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
๔.นายพงศ์ธนธร ศรีขาว
๓. นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
๒. นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
๑.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ๒๕๔๗-๒๕๕๓
ทุกหน้า

นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

เกิดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓
การศึกษา
. ธรรมศึกษา ชั้นเอก
· พ.ม. (ครู / ภาษาไทย / อังกฤษ / บรรณารักษ์)
· ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
· ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
· ปริญญา น.บ. (มสธ.)

ประวัติการทำงาน

.. ๒๕๒๔ - ครูโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๖ - บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

.. ๒๕๓๗ - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๘ - รก.ศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๙ - รก.ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๙ - ศึกษาธิการอำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ

.. ๒๕๔๐ - ศึกษาธิการอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

.. ๒๕๔๒ - ศึกษาธิการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

.. ๒๕๔๓ - ศึกษาธิการอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๕ - เลื่อนเป็น ระดับ ๘

.. ๒๕๔๕ - รก.ศึกษาธิการอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๕ - ศึกษาธิการอำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๖ - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพท.พจ.เขต ๑

.. ๒๕๔๗ - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.พิจิตร

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง