Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร
Article Index
ผู้บริหาร
นายบรรณกิจ ลือยศ
นายสมศักดิ์ สะมะโน
นายอัครชัย ได้ผลปัญญา
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
นายเดชา ก่อเกิด
๔.นายพงศ์ธนธร ศรีขาว
๓. นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
๒. นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
นายเดชา ก่อเกิด
๑.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ๒๕๔๗-๒๕๕๓
ทุกหน้า

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์ธนธร  ศรีขาว 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (นิด้า)  สาขาพัฒนาสังคม

ประสบการณ์การทำงาน
-ศึกษาธิการอำเภอ
-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ, นครนายก,
หนองบัวลำภู, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ ,ยโสธร
ปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร- พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คู่สมรส
นางสุภารัตน์  ศรีขาว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อบ.๑
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   มีบุตรธิดารวม  ๓  คนสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง