Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร
Article Index
ผู้บริหาร
นายอัครชัย ได้ผลปัญญา
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
๔.นายพงศ์ธนธร ศรีขาว
๓. นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
๒. นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
๑.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ๒๕๔๗-๒๕๕๓
ทุกหน้า

 

นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
2. ปริญญาโท สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน


ประวัติการทำงาน
ปี 2523 นักพัฒนาชุมชน 3 จ.อุดรธานี
ปี 2525 นักพัฒนาชุมชน 3 จ.สมุทรสาคร
ปี 2526 นักพัฒนาชุมชน 4 จ.สมุทรสาคร
ปี 2528 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 4 จ.สมุทรสงคราม
ปี 2532 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 5 จ.สมุทรสงคราม
ปี 2535 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาชุมชน
ปี 2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักงาน กพ.
ปี 2537 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงาน กพ.
ปี 2537 บุคลากร 6 งานอัตรากำลังและพัฒนาบุคคล สำนักงาน กพ.
ปี 2537 บุคลากร 6 งานอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงาน กพ.
ปี 2544 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 กลุ่มงานเลขานุการ สำนักงาน กพ.
ปี 2544 บุคคลากร 7 ฝ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์และข่าวสาร สำนักงาน กพ.
ปี 2545 บุคลากร 7 ว. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กพ.
ปี 2547 บุคลากร 8 ว. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กพ.
ปี 2549 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปี 2551 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปี 2554 ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปี 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร-  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง