Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร
Article Index
ผู้บริหาร
นายอัครชัย ได้ผลปัญญา
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
๔.นายพงศ์ธนธร ศรีขาว
๓. นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
๒. นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
๑.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ๒๕๔๗-๒๕๕๓
ทุกหน้า

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์ธนธร  ศรีขาว 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สถาบันพัฒนบริหารศาสตร (นิด้า)  สาขาพัฒนาสังคม

ประสบการณ์การทำงาน
-ศึกษาธิการอำเภอ
-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ, นครนายก,
หนองบัวลำภู, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ ,ยโสธร
ปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร- พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คู่สมรส
นางสุภารัตน์  ศรีขาว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป.อบ.๑
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา   มีบุตรธิดารวม  ๓  คนสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง