Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร
Article Index
ผู้บริหาร
นายบรรณกิจ ลือยศ
นายสมศักดิ์ สะมะโน
นายอัครชัย ได้ผลปัญญา
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
นายเดชา ก่อเกิด
๔.นายพงศ์ธนธร ศรีขาว
๓. นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
๒. นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
นายเดชา ก่อเกิด
๑.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ๒๕๔๗-๒๕๕๓
ทุกหน้า

นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

เกิดวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๐๓
การศึกษา
. ธรรมศึกษา ชั้นเอก
· พ.ม. (ครู / ภาษาไทย / อังกฤษ / บรรณารักษ์)
· ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
· ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
· ปริญญา น.บ. (มสธ.)

ประวัติการทำงาน

.. ๒๕๒๔ - ครูโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๖ - บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

.. ๒๕๓๗ - ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๘ - รก.ศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๙ - รก.ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร

.. ๒๕๓๙ - ศึกษาธิการอำเภอเนินสง่า จ.ชัยภูมิ

.. ๒๕๔๐ - ศึกษาธิการอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

.. ๒๕๔๒ - ศึกษาธิการอำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

.. ๒๕๔๓ - ศึกษาธิการอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๕ - เลื่อนเป็น ระดับ ๘

.. ๒๕๔๕ - รก.ศึกษาธิการอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๕ - ศึกษาธิการอำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร

.. ๒๕๔๖ - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพท.พจ.เขต ๑

.. ๒๕๔๗ - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.พิจิตร

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง