Get Adobe Flash player
Home เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร
Article Index
ผู้บริหาร
นายบรรณกิจ ลือยศ
นายสมศักดิ์ สะมะโน
นายอัครชัย ได้ผลปัญญา
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
นายเดชา ก่อเกิด
๔.นายพงศ์ธนธร ศรีขาว
๓. นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์
๒. นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
นายเดชา ก่อเกิด
๑.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ๒๕๔๗-๒๕๕๓
ทุกหน้า

 

นายวิโรจน์  อุ่นทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
2. ปริญญาโท สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน


ประวัติการทำงาน
ปี 2523 นักพัฒนาชุมชน 3 จ.อุดรธานี
ปี 2525 นักพัฒนาชุมชน 3 จ.สมุทรสาคร
ปี 2526 นักพัฒนาชุมชน 4 จ.สมุทรสาคร
ปี 2528 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 4 จ.สมุทรสงคราม
ปี 2532 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 5 จ.สมุทรสงคราม
ปี 2535 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาชุมชน
ปี 2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักงาน กพ.
ปี 2537 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงาน กพ.
ปี 2537 บุคลากร 6 งานอัตรากำลังและพัฒนาบุคคล สำนักงาน กพ.
ปี 2537 บุคลากร 6 งานอัตรากำลังและระบบงาน สำนักงาน กพ.
ปี 2544 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 กลุ่มงานเลขานุการ สำนักงาน กพ.
ปี 2544 บุคคลากร 7 ฝ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์และข่าวสาร สำนักงาน กพ.
ปี 2545 บุคลากร 7 ว. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กพ.
ปี 2547 บุคลากร 8 ว. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กพ.
ปี 2549 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ว. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปี 2551 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปี 2554 ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปี 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร-  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง