Get Adobe Flash player
Home ข้อมูลพระ-วัด

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดพิจิตร

จำนวนวัดในจังหวัดพิจิตร
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดพิจิตร 497 วัด
มหานิกาย 496 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 2 วัด
มหานิกาย 2 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 497 วัด
มหานิกาย 496 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพิจิตร

พระภิกษุ 3,789 รูป
มหานิกาย 3,768 รูป
ธรรมยุต 21 รูป
สามเณร 213 รูป
มหานิกาย 213 รูป
ธรรมยุต - รูป

ข้อมูล ณ วันที่  30 สิงหาคม 2560

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง