Get Adobe Flash player
Home ข่าว ข่าวเบิกเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด

เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด

>>> คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่ออุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปจำนวน ๑๗ วัด และได้โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

     ที่       

วัด 

จัดสรรอุดหนุนเพื่อ 

 ๑.

คลองคู้ อำเภอเมืองพิจิตร        

สมทบสร้างซุ้มประตู    

 ๒.

ยางคอยเกลือ อำเภอเมืองพิจิตร

 บูรณะอุโบสถ

 ๓.

ดงชะพลู อำเภอเมืองพิจิตร 

สมทบสร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทย ๒ ชั้น จำนวน ๒๐ ห้อง 

 ๔.

บางพล้อ อำเภอโพทะเล

สมทบสร้างกุฏิ 

 ๕.

หนองปทุม อำเภอโพทะเล

 สมทบสร้างอุโบสถ

 ๖.

 ทับหมัน อำเภอตะพานหิน

สมทบสร้างหอฉัน 

 ๗.

ท่าปอใต้ อำเภอตะพานหิน 

สมทบสร้างอุโบสถ 

 ๘.

พนมยอ อำเภอตะพานหิน 

สมทบสร้างวิหารคต 

 ๙.

เกาะแก้วสามัคคี อำเภอทับคล้อ

สมทบสร้างศาลาธรรมสังเวช 

 ๑๐.

เขาดิน อำเภอทับคล้อ 

บูรณะศาลาการเปรียญ 

 ๑๑.

สระมณี อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 

บูรณะศาลาการปรียญ 

๑๒. 

ม่วงเฒ่า อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 

บูรณะกุฎิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง (๓ ห้อง) 

 ๑๓.

ตากแดด อำเภอวังทรายพูน 

บูรณะกุฎิ 

 ๑๔.

หนองสองห้อง อำเภอสากเหล็ก 

สมทบสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ 

๑๕. 

สุขเกษม อำเภอบึงนาราง 

บูรณะศาลาการเปรียญ 

๑๖. 

สำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ 

บูรณะเมรุ 

๑๗. 

นครชุม อำเภอเมือง 

บูรณะกุฎิ 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง