Get Adobe Flash player
Home จำนวนวัด พระภิกษุ สามเณร ข้อมูลวัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี๒๕๕๕

ข้อมูลวัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี๒๕๕๕

วัดในจังหวัดพิจิตรทั้งหมด ๔๘๒ วัด มหานิกาย ๔๘๑ วัด ธรรมยุต ๑ วัด                  

            สถิติ อำเภอ ตำบล วัด พระภิกษุ สามเณร ประจำปี ๒๕๕๕ (มหานิกาย)

ที่

 

อำเภอ

 

ตำบล

 

วัด

  

รวม

 

จำนวน

 

รวม

 

พัทธสีมา

สำนักสงฆ์

ที่พักสงฆ์

พระภิกษุ

สามเณ

เมือง

๕๒

๖๒

๖๕๓

๑๖๐

๘๑๓

สากเหล็ก

๑๒

-

๒๐

๑๔๓

๑๔๖

วังทรายพูน

๑๑

๑๖

-

๒๗

๒๐๐

๒๐๕

โพธิ์ประทับช้าง

๒๐

๓๐

-

๕๐

๓๘๗

๓๙๑

ตะพานหิน

๑๐

๓๗

๑๖

๕๔

๔๓๔

๔๓๙

โพทะเล

๒๙

๔๖

๓๗๗

๑๓

๓๙๐

บึงนาราง

๑๒

๑๖

๓๒

๑๘๕

๑๙๑

บางมูลนาก

๓๗

๔๗

๔๐๑

๑๘

๔๑๙

ดงเจริญ

๑๕

๑๐

๒๖

๑๖๓

๑๐

๑๗๓

๑๐

สามง่าม

๒๐

๑๒

๔๐

๓๔๗

๓๕๓

๑๑

ทับคล้อ

๒๖

๑๗

๔๗

๓๓๒

๒๕

๓๕๗

๑๒

วชิรบารมี

 ๑๕

 ๑๔

 ๑

 ๓๐

๒๐๘

 ๒

 ๒๑๐

 

รวม 

 ๗๘

๒๘๒ 

๑๖๙ 

๓๑ 

๔๘๑ 

๓,๘๓๐ 

๒๕๗ 

๔,๐๘๗ 

 ธรรมยุต ๑ วัด  วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน

ดาว์นโหลด   »»»จำนวนวัด แยกรายอำเภอในจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง