Get Adobe Flash player
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมฯพ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมฯพ.ศ.๒๕๕๕

 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี  พ.ศ.๒๕๕๕

 » ประกาศมหาเถรสมาคม 
 » แบบคำขอจัดตั้งสำนักเรียน
 » แบบคำขอจัดตั้งสำนักศาสนศึกษา
 » แบบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
 » แบบคำขอจัดตั้งสำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอ
 » แบบคำขอจัดตั้งสำนักศาสนศึกษาประจำตำบล

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง