Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมฯพ.ศ.๒๕๕๕

 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี  พ.ศ.๒๕๕๕

 » ประกาศมหาเถรสมาคม 
 » แบบคำขอจัดตั้งสำนักเรียน
 » แบบคำขอจัดตั้งสำนักศาสนศึกษา
 » แบบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
 » แบบคำขอจัดตั้งสำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอ
 » แบบคำขอจัดตั้งสำนักศาสนศึกษาประจำตำบล

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2012 เวลา 06:52)

 

         สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น            ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                  วัดส่งเสริมสุขภาพ