Home ผู้บริหาร ภารกิจผู้บริหารปีงบประมาณ๒๕๕๕
Article Index
ภารกิจผู้บริหารปีงบประมาณ๒๕๕๕
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
เดือนกรกฎาคม๒๕๕๕
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เดือนเมษายน ๒๕๕๕
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม ๒๕๕๕
ทุกหน้า

                                                                             

                                                                        เดือนกันยายน ๒๕๕๕

 วันที่

เวลา 

เรื่อง 

สถานที่ 

๑๑ก.ย.๕๕ ๑๔.๐๐น.  ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน  ณ สถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรุงเทพฯ 
๑๒ก.ย.๕๕ ๐๗.๐๐น.  การพบปะของหัวหน้าส่วนราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
๑๓ก.ย.๕๕ ๑๐.๐๐น.  ร่วมพิธีมอบสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ณ วัดท่าหลวง วัดท่ากระดาน วัดทรงธรรม
๑๘กย.๕๕ ๐๘.๓๐น.  ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานแต่ละโครงการเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานปี๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
๒๐ก.ย.๕๕ ๐๘.๐๐น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ณ ห้องประชุมมะยงชิด โรงแรมพิจิตรพลาซ่า 
๒๑ก.ย.๕๕ ๐๘.๐๐น.  บรรยายโครงการธรรมส่งเสริมสุขภาพร้อยดวงใจผู้สูงวัย   ณ วัดท่าบัวทอง อ.โพธิ์ประทับช้าง 
๒๓ก.ย.๕๕ ๐๘.๐๐น.  ร่วมงานรำลึก วัดมหาสังฆประชาปีติ ปีที่ ๑๐  ณ  วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ 
๒๔ก.ย.๕๕  ๐๙.๐๐น.  ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๒๗ก.ย.๕๕  ๑๐.๐๐น.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน๒๕๕๕  ณห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ 
๒๗-๒๙กย.๕๕    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร(ประเภทอำนวยการระดับสูงและอำนวยการระดับต้น)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕   ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
๒๘กย.๕๕ ๐๙.๐๐น.  ประชุมคณะกรรมการการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร  ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาพิจิตรเขต๑ 
๒๘ก.ย.๕๕  ๑๘.๐๐น.  ร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิต(วันเกษียณอายุราชการ)  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:21)

 

         สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น            ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                  วัดส่งเสริมสุขภาพ