Get Adobe Flash player
Home ผู้บริหาร ภารกิจผู้บริหารปีงบประมาณ๒๕๕๕

ภารกิจผู้บริหารปีงบประมาณ๒๕๕๕

Article Index
ภารกิจผู้บริหารปีงบประมาณ๒๕๕๕
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
เดือนกรกฎาคม๒๕๕๕
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
เดือนเมษายน ๒๕๕๕
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมกราคม ๒๕๕๕
ทุกหน้า

                                                                             

                                                                        เดือนกันยายน ๒๕๕๕

 วันที่

เวลา 

เรื่อง 

สถานที่ 

๑๑ก.ย.๕๕ ๑๔.๐๐น.  ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน  ณ สถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรุงเทพฯ 
๑๒ก.ย.๕๕ ๐๗.๐๐น.  การพบปะของหัวหน้าส่วนราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 
๑๓ก.ย.๕๕ ๑๐.๐๐น.  ร่วมพิธีมอบสิ่งของและถุงยังชีพพระราชทานฯ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ณ วัดท่าหลวง วัดท่ากระดาน วัดทรงธรรม
๑๘กย.๕๕ ๐๘.๓๐น.  ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานแต่ละโครงการเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานปี๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร 
๒๐ก.ย.๕๕ ๐๘.๐๐น.  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ณ ห้องประชุมมะยงชิด โรงแรมพิจิตรพลาซ่า 
๒๑ก.ย.๕๕ ๐๘.๐๐น.  บรรยายโครงการธรรมส่งเสริมสุขภาพร้อยดวงใจผู้สูงวัย   ณ วัดท่าบัวทอง อ.โพธิ์ประทับช้าง 
๒๓ก.ย.๕๕ ๐๘.๐๐น.  ร่วมงานรำลึก วัดมหาสังฆประชาปีติ ปีที่ ๑๐  ณ  วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ 
๒๔ก.ย.๕๕  ๐๙.๐๐น.  ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและภูมิภาค  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๒๗ก.ย.๕๕  ๑๐.๐๐น.  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กันยายน๒๕๕๕  ณห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ 
๒๗-๒๙กย.๕๕    ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร(ประเภทอำนวยการระดับสูงและอำนวยการระดับต้น)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕   ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
๒๘กย.๕๕ ๐๙.๐๐น.  ประชุมคณะกรรมการการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพิจิตร  ณ ห้องประชุมตะเภาแก้ว สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาพิจิตรเขต๑ 
๒๘ก.ย.๕๕  ๑๘.๐๐น.  ร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิต(วันเกษียณอายุราชการ)  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง