Get Adobe Flash player
Home สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด สำนักปฏิบัติธรรมวัดพร้าว แห่งที่ ๑๖

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพร้าว แห่งที่ ๑๖

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ ๑๖วัดพร้าว

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณ  ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพร้าว เจ้าคณะตำบลวัดขวาง

ได้รับการจัดตั้งตามมติ มส.ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๓ สังกัดมหานิกาย ต้้งอยู่เลขที่ ๔  ตำบลวัดขวาง อ.โพทะเล จังหวัดพิจิตร  ๖๖๑๓๐ โทร ๐๘๙๙๐๗๘๘๐๐

ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

การตั้งวัด

เป็นวัดที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๖ ซึ่งเป็นวัดที่กฎกระทรวงศึกษาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช ๒๔๘๔ มีผู้บังคับใช้ได้ตั้งวัดเมื่อประมาณ ปีพุทธศักราช ๑๔๕๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมา เมื่อวันที่ ๙ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ผูกพัทธสีมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗

พื้นที่วัดมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือยาว ๓๐๐ เมตร  จรด ทางสาธารณประโยชน์

ทิศใต้ยาว ๒๒๘ เมตร จรด แม่น้ำพิจิตรเก่า

ทิศตะวันออก ๑๔๓ เมตร จรด บ้านคุณสมจิตร จันทร์เชื้อ

ทิศตะวันตก ๑๗๗ เมตร จรด ทางสาธารณประโยชน์

ประวัติความเป็นมาของวัดพร้าว

วัดพร้าวสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๑ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำพิจิตรเก่า มีปูชนียวัตถุที่เก่าแก่คู่วัด คือ หลวงพ่อเพชร พระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนชาวตำบลวัดขวางและหมู่บ้านใกล้เคียง เดิมวัดพร้าวชื่อว่า วัดนาฬิเกมณี  แปลว่า วัดมะพร้าวแก้ว แต่คนนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า"วัดมะพร้าว" และในที่สุดก็เรียกกันว่า "วัดพร้าว"

จำนวนพระวิปัสสนาจารย์ ๓ รูป

๑. พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณ ฉายา โสวโร อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ วิทยฐาน น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.

๒. พระอำนวย ฉายา กนฺตสีโล อายุ ๖๕ พรรษา ๘ วิทยฐาน น.ธ.เอก,ป.บส

๓. พระสุเทพ ฉายากุสลจิตฺโต อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๗ วิทยฐานะ น.ธ.โท

แนวการสอน/ปฏิบัติกรรมฐาน

แบบบริกรรม พุท - โธ

แบบบริกรรม ยุบหนอ - พองหนอ

สภาพสัปปายสถาน

เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ศาลาปฏิบัติธรรม ๒ หลัง อาคารที่พักชาย ๑ หลัง ที่พักหญิง ๑ หลัง สามารถรรับรองผู้มาปฏิบัติธรรมได้ ๒๐๐-๓๐๐ คน/ครั้ง

จำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม

ในรอบปีที่ผ่านมา  มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๕๕๕ คน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง