Get Adobe Flash player
Home ผู้บริหาร ภารกิจ ผู้บริหารปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ภารกิจ ผู้บริหารปีงบประมาณ ๒๕๕๓

Article Index
ภารกิจ ผู้บริหารปีงบประมาณ ๒๕๕๓
เดือนสิงหาคม 2553
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓
เดือนเมษายน ๒๕๕๓
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
เดือนมกราคม ๒๕๕๓
เดือนธันวาคม ๒๕๕๒
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒
เดือนตุลาคม ๒๕๕๒
ทุกหน้า

เดือนกันยายน

 วันที่     

เวลา      

 เรื่อง                                                            

 สถานที่ 

 ๒ก.ย.๕๓        ๐๙.๐๐     ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ                              วัดบึงนาราง
๔ก.ย.๕๓๐๘.๐๐ ร่วมพิธีเปิดการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร  วัดท่าหลวง
 ๖ก.ย.๕๓๐๙.๐๐  ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดโพธิ์ประทับช้าง
 ๘ก.ย.๕๓ ๐๙.๐๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดหนองสะเดา
 ๙ก.ย.๕๓ ๐๙.๐๐ร่วมสัมมนาทางวิชาการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และธรรมสมโภชสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒  วัดยานนาวา กรุงเทพฯ 
 ๑๐ก.ย.๕๓  ๐๙.๐๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดสามง่าม
 ๑๓ก.ย.๕๓ ๐๙.๐๐ร่วมเข้ารับพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓  วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ
๑๙ก.ย.๕๓๐๖.๐๐ ร่วมกิจกรรม car free day 2010   ศาลากลางจังหวัดพิจิตร(หลังเก่า)
๒๒ก.ย.๕๓๐๘.๓๐ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม  วัดพร้าว อ.โพทะเล
 ๒๒ก.ย.๕๓๑๓.๓๐ ประชุมจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๓ วัดท่าหลวงพระอารามหลวง 
 ๒๔ก.ย.๕๓๐๙.๐๐ ประชุมสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการแนวใหม่ฯ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
 ๒๙ก.ย.๕๓๑๐.๐๐ ประชุมประจำเดือนกันยายน  ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร

 

เดือนสิงหาคม  

 วันที่

เวลา 

เรื่อง 

สถานที่ 

๖ส.ค.๕๓๐๙.๐๐ 

ร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ 
 ๙ ส.ค.๕๓  ๑๓.๓๐ประชุมโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน  ชั้น ๓
 ๑๑ส.ค.๕๓๐๘.๓๐ ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมตลาดนัดผู้สูงอายุ ห้องเพชรพิจิตร โรงแรมพิจิตรพลาซ่า 
๑๗ส.ค.๕๓๐๙.๐๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
๑๙ส.ค.๕๓๐๙.๐๐  ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดไทรย้อย อำเภอสากเหล็ก
๒๐ส.ค.๕๓๐๙.๐๐ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า 
๒๑ส.ค.๕๓๐๙.๐๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดยางสามต้น อำเภอวังทรายพูน
๒๓ส.ค.๕๓ ๐๙.๓๐ ประชุมสภาเด็กและเยาวชน ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร 
๒๓สค.๕๓ ๐๙.๐๐  ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดมงคลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
๒๔ส.ค.๕๓ ๑๐.๐๐ ประชุมเตรียมการแข่งขันเรือยาว ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ
๒๕สค.๕๓๐๙.๐๐  ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ วัดสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ 
๒๗สค.๕๓  ๐๙.๐๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก
 ๒๘ส.ค.๕๓๑๕.๐๐ เป็นวิทยากรบรรบายถวายความรู้ ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัด  วัดเขาทราย อำเภอทับคล้อ
 ๒๙สค.๕๓๐๙.๐๐  ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
 ๓๐ส.ค.๕๓๑๐.๐๐ ประชุมประจำเดือน  ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร
 ๓๑สค.๕๓๐๙.๐๐  ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์ในระบอบประชาธิปไตยฯ  วัดท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล


 เดือนกรกฎาคม

วันที่         เวลา       เรื่อง       สถานที่      
๗ก.ค.๕๓๑๓.๐๐  ร่วมพิธีเปิดค่ายกิจกรรมพุทธบุตร     โรงเรียนวัดสำโรงวังหว้า อ.ตะพานหิน 
๗กค.๕๓๑๐.๐๐ ร่วมประชุมจัดงานคุณธรรม จริยธรรมสร้างชาติ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
๘ก.ค.๕๓ ๑๓.๓๐ ร่วมเป็นเกียรติพิธีปฏิญานตนของผู้พิพากษาสมทบฯ โรงแรมพิจิตรพลาซ่า
๑๒ก.ค.๕๓๐๘.๓๐ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมฯระดับภาค วัดสันติวัน พิษณุโลก 
๑๒ก.ค.๕๓ ๐๘.๓๐ ร่วมประชุมวางแผนจัดงานเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
๑๔ก.ค.๕๓๐๗.๐๐ ร่วมพิธีมอบประกาศวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  วัดพนังเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
๑๕ก.ค.๕๓๑๓.๓๐ ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ชั้น ๓
๑๖ก.ค.๕๓๑๐.๐๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการลานบุญ ลานปัญญา ณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
๑๖ก.ค.๕๓๑๕.๐๐ ร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนารศักยภาพผู้นำและเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน ศาลาการเปรียญวัดยางคอยเกลือ 
๑๗ก.ค.๕๓๐๘.๓๐ ร่วมประชุมปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพิจิตร  ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
๑๘ก.ค.๕๓๐๘.๐๐ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและกิจกรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชกุมารี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
๒๐ก.ค.๕๓๑๓.๐๐ วิทยากรบรรยายเรืองรัฐพิธี  ห้องประชุมร.ร.วิชรบารมีพิทยาคม
๒๑ก.ค.๕๓๐๘.๐๐ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข วัดไตรยางค์วนาราม วังทรายพูน 
๒๑ก.ค.๕๓๑๓.๓๐ ร่วมประชุมเตรียมงานคุณธรรม จริยธรรม สร้างชาติ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ห้องประชุมตะเภาทอง สพท.พิจิตรเขต ๑ 
๒๑ก.ค.๕๓๑๔.๐๐ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร  ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน
๒๒-๒๓ก.ค.๕๓ ประชุมสัมมาผู้บริหารและบุคลากร  วัดพนังเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยูธยา
๒๓ก.ค.๕๓ ๐๙.๐๐ ร่วมรายการบอกกล่าวชาวบ้าน ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
๒๘ก.ค.๕๓๐๗.๐๐ การพบปะของหัวหน้าส่วนราชการ(สภากาแฟ) เทศบาลเมืองพิจิตร 
๒๙ก.ค.๕๓ ๑๐.๐๐ ประชุมประจำเดือน  ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร

 

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ 

 วันที่   

เวลา    

เรื่อง           

สถานที่     

๔มิ.ย.๕๓     ประชุมกรรมการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์ มจร.พิจิตร    วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์        
๔-๖มิ.ย.๕๓      คณะสงฆ์  บุคลากร พศจ.พิจิตร  บุคลากรทางศาสนา ศึกษาดุงาน           จังหวัดจันทบุรี 
๙มิ.ย.๕๓๑๐.๓๐  ประชุมผู้บริหารส่วนกลาง และภูมิภาค จังหวัดนครปฐม
๑๐-๑๔มิย.๕๓  โครงการขยายผลยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร จังหวัดตรัง พังงา
๑๖มิ.ย.๕๓๐๙.๐๐ 

ประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม 

ศาลาการเปรียญวัดท่ามะไฟ 
๑๘มิย.๕๓๑๐.๐๐ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวและคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดพิจิตร  ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
๒๒มิ.ย.๕๓๐๙.๐๐ ประชุมกฎหมาย  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๒๓มิ.ย.๕๓๐๙.๐๐ ประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔ 
๒๓มิ.ย.๕๓๑๔.๐๐ ประชุมโครงการพัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ๓/๒
๒๙มิ.ย.๕๓๑๐.๐๐ ประชุมประจำเดือน มิถุนายน๒๕๕๓ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร  
๒๙-๓๐มิ.ย.๕๓  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ วัดหลวงพ่อสด ราชบุรี

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓

 วันที่
เวลา
เรื่อง 
สถานที่ 
๔พ.ค.๕๓
๐๘.๓๐ 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาวิจัยกระบวนการทางสังคมฯ 
ห้องประชุมสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
๕พ.ค.๕๓
๐๘.๐๐ 
ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล
 ณศาลาประชาคมจังหวัดพิจิตร(หลังเดิม)
๕พ.ค.๕๓
๑๙.๐๐ 
ร่วมงานรวมพลังใจ ถวายความภักดี เนื่องในโอกาสแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ 
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) 
๖พ.ค.๕๓
๐๙.๐๐ 
ร่วมพิธีไหว้ครูศิลปิน 
หอประชุม ๑๐๐ ปี ตะพานหิน 
๑๐พค.๕๓
๑๔.๐๐ 
พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบล 
วัดท่ากระดาน 
๑๐พค.๕๓
 ๐๙.๐๐
ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ไปปฏิบัติธรรมระดับภาค
 สนง.พระพุทธศาสนาจ.พิจิตร
๑๔พค.๕๓
๑๓.๐๐ 
ประชุมตัวชี้วัด กพร./พศ 
วัดมงคลทับคล้อ อ.ทับคล้อ 
๑๘พ.ค.๕๓
๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ 
 ถวายความรู้วิชากฎหมายและวิชาเศรษฐศาสตร์
 หน่วยวิทยบริการมจร. อ.ตะพานหิน
๑๙พ.ค.๕๓
๐๖.๐๐ 
ร่วมงานสมโภชรำลึก ๑๘๓ ปี วัดหิรัญญาราม(วังตะโก) 
 วัดหิรัญญาราม(วังตะโก)
๑๙พ.ค.๕๓
๐๘.๓๐ 
ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 
ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองไผ่ ต.บ้านบุ่ง 
๒๐พ.ค.๕๓
๐๘.๓๐ 
วิทยากรบรรยาย โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
๒๑พ.ค.๕๓
๐๙.๓๐ 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประสานความร่วมมือในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนฯ 
 ศาลาการเปรียญวัดดงป่าคำ อ.เมือง
๒๔พ.ค.๕๓
๐๙.๐๐ 
ร่วมรายการบอกกล่าวชาวบ้าน 
ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร(ชั้น๔) 
๒๖พ.ค.๕๓
๑๐.๐๐ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมผู้เช่าที่ราชพัสดุ 
 หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล ตำบลบางมูลนาก
๒๖พค.๕๓
 ๑๐.๐๐
ร่วมเสวนาหัวข้อ "ราษฏร์ รัฐร่วมใจ เลื่อมใสพระพุทธศาสนา 
บริเวณวัดบึงสีไฟ อ.เมือง 
๒๗พ.ค.๕๓
๑๐.๐๐ 
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 
ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 


 เดือนเมษายน๒๕๕๓

วันที่            
เวลา       
เรื่อง       
สถานที่           
เม.ย.๕๓
๐๙.๐๐  น. 
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 ศาลาการเปรียญวัดท่าหลวง
๒เม.ย.๕๓
๐๗.๓๐น. 
ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย
 ศาลาประชาคมจังหวัดพิจิตร
๒-๔ เม.ย.๕๓ 
 
จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 วัดสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
 ๗ เม.ย.๕๓
 ๐๙.๐๐ น.
ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ณ วัดหัวดง อ.เมือง 
 ๒๒ เม.ย.๕๓
๑๐.๓๐ น. 
ประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาคสนง.พศช. 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 ๙ เม.ย.๕๓
๐๘.๓๐ น. 
ร่วมงานสงกรานต์พ่อปู่ บูชาหลักเมือง ๕๓ 
ศาลหลักเมืองพิจิตรต.เมืองเก่า  
 ๒๑ เม.ย.๕๓
๐๘.๓๐ 
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 
 ศาลาการเปรียญวัดวังตะขบ อ.วชิรบารมี
 ๒๑ เม.ย.๕๓
๑๓.๐๐ 
ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์"แก้ไขปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" 
 ห้อง๓/๒ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ
 ๒๙ เม.ย.๕๓๑๐.๐๐ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร
  

เดือนมีนาคม ๒๕๕๓
วันที่ 
เวลา 
เรื่อง 
สถานที่ 
 ๓ มี.ค.๕๓   
 ๑๐.๐๐
 ประชุมจัดงานโครงการ "บรรพชา ๕ รั้วร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ"
 ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
๓ มี.ค.๕๓
๑๓.๐๐ 
ประชุมจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
วัดวังแสง อ.วังทรายพูน 
๑๐-๑๒
มีค.๕๓
 
ประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและวิทยากรศูนย์การพัฒนาประจำจังหวัด 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 ๑๐มี.ค.๕๓
๐๗.๐๐ 
การพบปะของหัวหน้าส่วนราชการ (สภากาแฟ) 
 ณ ห้องทองเอก โรงแรมพิจิตรพลาซ่า
๑๒ มี.ค.๕๓
๐๙.๒๐ 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๓ 
 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขาทราย อ.ทับคล้อ
๑๔ มี.ค.๕๓
๐๖.๓๐ 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีจัดกิจกรรมทำบุุุุุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์ ๑๐๐๐ รูป 
 บริเวณสี่แยกแดงทองดี อ.ตะพานหิน
๑๗มี.ค.๕๓
๐๘.๓๐ 
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 
โรงเรียนบางลายพิทยาคม อ.บึงนาราง 
 ๑๘มี.ค.๕๓

 

๐๙.๐๐ 
ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 
ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ๓/๑ 
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 ๑๘มี.ค.๕๓
 ๑๓.๓๐
ศูนย์ของดีเมืองพิจิตร 
 ห้องประชุมพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 ๑๙มี.ค.๕๓
 ๑๓.๐๐
 ประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 ห้องหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔
 ๒๐-๒๖ มี.ค.๕๓
 
 ไปราชการต่างประเทศเพื่อเป็นไวยาวัจกรและอำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ
 สาธารณรัฐจีนไต้หวัน
๒๖มีค.๕๓
๑๓.๐๐ 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อำเภอบึงนาราง ปรจำปี ๒๕๕๓ 
ณ วัดวังกระสูบ อ.บึงนาราง 
๓๐ มีค.๕๓
๐๙.๐๐ 
ประชุมงานสรงน้ำพ่อปู่บูชาหลักเมือง
วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
๓๐มีค.๕๓
๑๔.๐๐ 
ประชุมการดำเนินกิจกรรมของดีเมืองพิจิตร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 ณ ตลาดพอเพียง อำเภอวชิรบารมี
๓๑มีค.๕๓
 ๑๐.๐๐
 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

 

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

 วันที่
เวลา 
เรื่อง 
 สถานที่
 ๒ก.พ.๕๓               
๑๔.๓๐     
พิธีกร เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร 
๓ ก.พ.๕๓
๑๓.๓๐ 
ประชุมยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
๕ก.พ.๕๓
 ๑๐.๐๐
 ร่วมพิธีปิดการอบรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของนิสิต/นักศึกษาหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์
 วัดถ้ำชาละวัน
๖ ก.พ.๕๓
๑๕.๐๐ 
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิบูลธรรมาภรณ์ 
เมรุชั่วคราววัดโพธิ์ประทับช้าง 
 ๙ก.พ.๕๓
๑๔.๓๐ 
พิธีกร  ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร
 ๙-๑๑ ก.พ.๕๓
๑๒.๓๐ 
เป็นกรรมการเปิดซองข้อสอบบาลี สนามหลวง 
วัดท่าหลวง 
 ๑๐ก.พ.๕๓
๐๙.๐๐ 
วิทยากรอบรมผู้ต้องขังตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว 
 เรือนจำจังหวัดพิจิตร
๑๐ ก.พ. ๕๓
 ๐๗.๐๐
 ร่วมพิธีในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
 วัดท่าหลวง
๑๑ก.พ.๕๓
๐๗.๐๐
การพบปะของหัวหน้าส่วนราชการ(สภากาแฟ)
สำนักงานการประปาพิจิตร
๑๒ ก.พ.๕๓
๐๙.๓๐
 ประชุมตรวจชำระกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพศช.
 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม
๑๕ ก.พ.๕๓
๐๘.๓๐ 
ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
๑๕ ก.พ.๕๓
 ๑๓.๓๐
ประชุมดำเนินการจัดเก็บตัวชี้วัด พศช.(เจ้าอาวาสวัด๗๙ วัด)
 วัดท่าหลวง
๑๕ ก.พ.๕๓
 ๑๔.๐๐
 ประชุมคณะโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร
 วัดสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
๑๖ ก.พ.๕๓
 ๑๔.๓๐
 ประชุมจัดงานเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และ                 การเฉลิมพระชนมพรรษา
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น ๔
๑๖ ก.พ.๕๓
๑๔.๓๐ 
ถวายความรู้ มจร. 
 วัดพฤกษะวัน อ.ตะพานหิน
 ๑๙ ก.พ.๕๓
๐๙.๐๐ 
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร        ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 ๑๙ ก.พ.๕๓
 ๑๔.๐๐
ร่วมพิธีเปิดวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในเขตภาคเหนือ 
วัดทุ่งบ่อแป้น จังหวัดลำปาง
๒๒ ก.พ.๕๓
 ๐๘.๓๐
พิธีกรด้านศาสนพิธี ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลและเทศน์่มหาชาติพระเวสสันดรชากด ๑๓ กัณฑ์ (ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร)
วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
๒๒ ก.พ.๕๓
๑๔.๐๐ 
ประชุมคัดเลือกชุมชน/หมู่บ้าน ประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๓ 
ห้องประชุม ๓/๑ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 
๒๔ ก.พ.๕๓
 ๑๓.๐๐
ร่วมพิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ และการเฉลิมพระชนมพรรษา (พัฒนาชุมชนจังหวัด)
 ห้องประชุม ๓/๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 ๒๕ ก.พ.๕๓
๑๐.๐๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
หัองประชุมหลวงพ่อเพชร         ศาลากลางจังหวัดพิจิตร 
 ๒๕ ก.พ.๕๓
๐๙.๐๐ 
ประชุมคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต ๑
 ๒๖ ก.พ.๕๓
๐๘.๐๐ 
ร่วมกิจกรรมโครงการ "ราษฎร์-รัฐ ศรัทธาธรรม" 
 วัดบึงสีไฟ อ.เมือง
 ๒๘ ก.พ.๕๓
๐๗.๐๐ 
ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 
 วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมือง

 


เดือนมกราคม ๒๕๕๓

 วันที่
เวลา 
เรื่อง 
สถานที่ 
 ๘ มค. ๕๓              
๑๔.๐๐ 
ประชุมงานพระราชทานเพลิงศพ 
วัดจระเข้ผอม 
 ๙ ม.ค.๕๓
๐๘.๓๐ 
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก 
 สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร
 ๑๓ ม.ค.๕๓
 ๐๘.๐๐
ประชุมสัมมนาความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ
 คุรุสภา กรุงเทพฯ
 ๑๓ ม.ค.๕๓
๐๗.๐๐ 
การพบปะของหัวหน้าส่วนราชการ (สภากาแฟ) 
 สาธารณสุขจังหวัด
 ๑๘ ม.ค.๕๓
๐๗.๔๕ 
พิธีกร/ร่วมงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
 ๒๐ ม.ค.๕๓
๐๙.๓๐ 
ประชุมแก้ไขเครือข่ายชุมชน 
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร
 ๒๑ม.ค.๕๓
 ๑๔.๐๐
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 นครปฐม
 ๒๒ม.ค.๕๓
๐๘.๓๐ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
 นครปฐม
๒๕ม.ค.๕๓
 
ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฎฐานของนิสิต/นักศึกษาหน่วยวิทยวิทยาลัยสงฆ์ฯ 
 วัดถ้ำชาละวัน อ.เมือง
๒๗ ม.ค.๕๓
๐๘.๓๐
ร่วมพิธีปิดทองไหว้พระ
วัดเขารูปช้าง
๒๘ม.ค.๕๓
๑๐.๐๐ 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 ห้องหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
๒๘ม.ค.๕๓
๑๔.๐๐
ประชุมจัดทำห้องเกียรติภูมิ
ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน
 ๒๘ม.ค.๕๓
๑๗.๓๐ 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมงานมหัศจรรย์พลังเครือข่ายวันอาสาพัฒนาชุมชน 
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร(หลังเก่า) 
 ๒๙ม.ค.๕๓
๐๙.๓๐ 
ประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๕ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี๕๓ 
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 ๓๑.ม.ค.๕๓
๐๙.๓๐ 
ร่วมฉลองสัญญาบัตร พัดยศ พระครูพิริยสาธุกิจ(เจ้าคณะตำบลเขาทราย) 
 วัดเขาทราย
    

 


 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๒

วันที่ 
เวลา 
เรื่อง 
สถานที่ 
๓ ธ.ค.๕๒
๐๙.๐๐ 
วิทยากรบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 วัดกำแพงดิน
๓ ธ.ค.๕๒
๑๓.๐๐ 
ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานวันคนพิการสากลปี ๕๒ 
 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ธ.ค. ๕๒
๑๖.๐๐ 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีก่อเจดีย์ข้าวเปลือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 วัดวังแดงใต้ อ.ทับคล้อ
๘ ธ.ค.๕๒
๐๘.๐๐ 
ประชุมการดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมาย(พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 
 โรงพยาบาลพิจิตร
 ๙ธค.๕๒               
๑๐.๒๙    
ร่วมเป็นเกียรติตอกหมุดเสาเข็มวัดคลองน้อย       
วัดคลองน้อย    
 ๙ ธ.ค.๕๒
๐๗.๐๐ 
การพบปะของหัวหน้าส่วนราชการ(สภากาแฟ) 
สพท.พิจิตรเขต ๑ 
๙ ธ.ค.๕๒
๑๓.๓๐ 
ร่วมประชุมศูนย์ของดีเมืองพิจิตร 
 ศูนย์ของดีดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง
 ๙ ธ.ค.๕๒
๑๕.๐๐ 
ร่วมพิธีพระชาชทานเพลิงศพพระครูพิพิธสัมการ(ผิว ฐานวโร) 
วัดกำแพงดิน 
 ๑๕ธ.ค.๕๒
 ๐๙.๓๐
ประชุมตัวชี้วัดปี ๒๕๕๓ 
 ห้องหลวงพ่อพิธ ๓/๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 ๑๖ธ.ค.๕๒
๑๐.๐๐ 
ประชุมลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 ๒๒ธ.ค.๕๒
๑๔.๐๐ 
ประชุมพิธีสิ้นพระชนม์พระพี่นางเธอฯ 
 ห้องประชุทเทศบาลเมืองพิจิตร
 ๒๕ธ.ค.๕๒
๑๓.๓๐ 
ประชุจัดงานวันเด็ก 
สพท.พิจิตรเขต ๑ 
 ๒๙ธ.ค.๕๒
๐๙.๓๐ 
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร


เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒

 วันที่
เวลา 
เรื่อง 
สถานที่ 
 ๑พ.ย.๕๒
๐๙.๐๙ 
ร่วมงานกฐินพระราชทาน(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
วัดต้นชุมแสง 
 ๓พ.ย.๕๒
๑๓.๐๐ 
ประชุมงานวัดท่าหลวงและงานกาชาด 
วัดท่าหลวง 
๓พ.ย.๕๒
 ๑๔.๐๐
ประชุมพิธีเตรียมการเปิดตึกสงฆ์ 
โรงพยาบาลพิจิตร 
๓พ.ย.๕๒
 ๑๘.๐๐
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
 พิจิตรพลาซ่า
 ๔-๗พ.ย.๕๒
๑๑.๐๐ 
สอบนักธรรมโท-เอก 
สนามสอบเจ้าคณะอำเภอ 
 ๖พ.ย.๕๒
๑๗.๐๐ 
พิธีกรพิธีเปิดกีฬาเยาวชน 
สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร 
 ๙พ.ย.๕๒
๐๘.๐๐ 
ร่วมสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก 
 โรงเรียนราษฏร์บำรุงและสนามสอบเจ้าคณะอำเภอ
 ๑๓พ.ย.๕๒
๑๔.๐๐
ถวายความรู้พระสงฆ์ ปบส.พุทธศาสตร์บัณฑิต
หน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวัน
๑๕พ.ย.๕๒
๑๗.๓๐
ร่วมพิธีปิดกีฬาเยาวชน
สนามกีฬาจังหวัด
๑๗พ.ย.๕๒
๐๘.๐๐
รับตรวจนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๑๘พ.ย.๕๒
๐๘.๐๐
จังหวัดเคลื่อนที่
วัดกำแพงดิน
๒๐.พ.ย.๕๒
๑๔.๐๐
ถวายความรู้พระสงฆ์
หน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวัน
๒๓ พ.ย.๕๒
๑๓.๓๐
ประชุมศูนย์ของดีเมืองพิจิตร
ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
๒๔ พ.ย.๕๒
๑๔.๐๐
ถวายความรู้พระสงฆ์
หน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวัน
๒๕ พ.ย.๕๒
๐๗.๐๐
การพบปะหัวหน้าส่วนราชการ(สภากาแฟ)
บริเวณสวนหย่อมศาลากลางจังหวัดพิจิตร
๒๑พ.ย.๕๒
๑๕.๐๐ 
ประชุมรับ"ฯพณฯนายกรัฐมนตรี 
โรงสีสิงห์โตทอง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 
 ๒๖พ.ย.๕๒
๑๓.๓๐ 
ประชุมคณะทำงานศูนย์เผ้าระวัง 
พัฒนาสังคมจังหวัดพิจิตร 
๒๗พ.ย.๕๒
๑๐.๐๙
พิธีเปิดตึกสงฆ์
โรงพยาบาลพิจิตร
๒๗พ.ย.๕๒
๑๖.๐๐
พธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส
พุทธอุทยานนครสวรรค์

 


 

เดือนตุลาคม ๒๕๕๒

 วันที่
เวลา 
เรื่อง 
สถานที่ 
๑๓ตค.๕๒            
๑๐.๐๐    
ร่วมงานวันตำรวจ                                              
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร                           
 ๑๕ตค.๕๒    
๑๔.๐๐ 
ประชุมงานไทยเข็มแข็ง 
 ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร
 ๑๕ต.ค.๕๒
๑๖.๐๐ 
สมโภชน์องค์กฐิน  วัดมงคลทับคล้อ 
วัดมงคลทับคล้อ 
 ๑๖ต.ค.๕๒
๑๓.๐๐ 
ร่วมเป็นเกียรติวันนัดพบแรงงาน 
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง  
 ๑๗ต.ค.๕๒
๐๘.๐๐ 
ร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน กระทรวงแรงงาน 
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง 
 ๑๘ต.ค.๕๒
๐๘.๓๐ 
ร่วมงานถวายกฐิน(วัดหนองยาง) 
 วัดหนองยาง
  
 ร่วมงานถวายกิฐน(วัดใหม่ปลายห้วย)
 วัดใหม่ปลายห้วย
  
 ร่วมงานถวายกฐิน(วัดหนองดง)
 วัดหนองดง
 ๒๑ต.ค.๕๒
๐๘.๓๐ 
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้ม 
ศาลาการเปรียญวัดจันทรังษี(สายดงยาง)อ.ทับคล้อ 
 ๒๑ต.ค.๕๒
๐๘.๐๐ 
พิธีกร/ร่วมงานวันสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทย ทันตสาธารณสุขวันพยาบาล วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ปี๕๒ 
 บึงสีไฟ
 ๒๒-๒๖ต.ค.๕๒
 
ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติธรรมวัดท่าหลวง
สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าหลวง
๒๓ต.ค.๕๒
๐๘.๐๐
พิธีกร/ร่วมงานวันปิยะมหาราช
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
๒๔ต.ค.๕๒
๑๗.๐๐
ร่วมร้องเพลงชาติ (ไทยเข้มแข็ง)
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร(หลังเก่า)
    
    
    
    
    
    

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง