Get Adobe Flash player
Home พระปริยัตินิเทศก์

พระปริยัตินิเทศก์

ทะเบียนพระปริยัตินิเทศก์ จังหวัดพิจิตร

 

 ที่
ชื่อ-ฉายา 
วุฒิ 
วัด 
ตำบล/แขวง 
อำเภอ/เขต 
รหัสไปรษณีย์ 
แต่งตั้งปี 
 ๑.
 พระมหาเมธี จนฺทวํโส
 ป.ธ.๕
 ท่าหลวง
ในเมือง
เมือง
 ๖๖๐๐๐
 ๒๕๕๔
 ๒ 
 พระปิฎกคุณาภรณ์
 ป.ธ.๖
 มงคลทับคล้อ
 ทับคล้อ
 ทับคล้อ
 ๖๖๑๕๐
 ๒๕๓๕
 ๓
 พระเมธีธรรมประนาท
 ป.ธ.๙,กศม.
 ท่าหลวง
 ในเมือง
 เมือง
 ๖๖๐๐๐
 ๒๕๒๗
 ๔
 พระมหาจันทราวุฒิ วชิรเมธี
 ป.ธ.๙
 ตะพานหิน
 ตะพานหิน
 ตะพานหิน
 ๖๖๑๑๐
 ๒๕๒๘
 ๕
 พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์
 ป.ธ.๖
 ชัยมงคล
 บางมูลนาก
 บางมูลนาก
 ๖๖๑๒๐
 ๒๕๓๕
 ๖
 พระมหาแฝด จนฺทโก
 ป.ธ.๖
 มงคลทับคล้อ
 ทับคล้อ
 ทับคล้อ
 ๖๖๑๕๐
 ๒๕๕๔
 ๗
 พระมหาทวี วชิรญาโณ
 ป.ธ.๖
 ตะพานหิน
 ตะพานหิน
 ตะพานหิน
 ๖๖๑๑๐
 ๒๕๕๔
 ๘
 พระมหาสมหมาย ธมฺมเมธี
 ป.ธ.๗
 จันทรังสี
 ทับคล้อ
 ทับคล้อ
 ๖๖๑๕๐
 ๒๕๔๔
 ๙
 พระครูศรีปริยัติวิธูร
 ป.ธ.๗
 กำแพงดิน
 กำแพงดิน
 สามง่าม
 ๖๖๒๒๐
 ๒๕๔๓

 

วิไล วัลลิภากร/กลุ่มงานพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง