Get Adobe Flash player
Home ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม

Article Index
ข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม
สำนักเรียนแผนกธรรมอำเภอเมือง
สำนักเรียนอำเภอตะพานหิน
สำนักเรียนอำเภอบางมูลนาก
สำนักเรียนอำเภอดงเจริญ
สำนักเรียนอำเภอสามง่าม
สำนักเรียนอำเภอสากเหล็ก,อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
สำนักเรียนอำเภอบึงนาราง,อำเภอวชิรบารมี,อำเภอวังทรายพูน
สำนักเรียนแผนกบาลี
ทุกหน้า

 

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนสามัญศึกษา(โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา)

๑ สถานที่ตั้ง
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗๔ ถนนบุษบา วัดท่าหลวง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐ ซึ่งอยู่ในบริเวณของวัดท่าหลวง ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ ใบอนุญาตเลขที่ ๒๕/๒๕๔๓ ลง ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓
๑.๒ ความเป็นมา
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา นั้นเดิมเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เปิดการเรียนการสอนแผนกธรรม – บาลี แก่พระภิกษุสามเณร จนกระทั่งปี พุทธศักราช ๒๕๔๓ พระเดชพระคุณพระสุทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ จึงได้จัดประชุมคณะสงฆ์และกรรมการของวัดในเรื่องนี้ และได้แนวสรุปว่าจะดำเนินการ เปิดโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งเป็นการเรียนทั้งทางธรรมและทางโลกควบคู่กันไป ซึ่งเป็นการเรียนการสอนสำหรับพระภิกษุสามเณร โดยจัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ระดับคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ผู้อำนวยการ พระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร นธ.เอก ป.ธ.๙

รองผู้อำนวยการ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร   นธ.เอก ปธ.๔

รองผู้อำนวยการ นางธัญยธรณ์  ยุคันธร ณ อยุธยา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

ผู้จัดการ พระครูศรีปริยัติวิสิฐ  ป.ธ. ๖ , นธ.เอก,

บุคลากร ทั้งสิ้น   ๒๓

ครูประจำ พระภิกษุ ๑๐    คฤหัสถ์  หญิง ๔

ครูพิเศษ พระภิกษุ ๑  คฤหัสถ์ ชาย ๑   หญิง ๔

เจ้าหน้าที่อื่นๆ คฤหัสถ์ ชาย ๑  หญิง ๒

โทร.๐-๕๖๖๑-๕๓๕๗

โทรสาร ๐-๕๖๖๑-๕๓๕๘

จำนวนห้องเรียน นักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ระดับการศึกษา
ชั้นปี
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
สามเณร
รวม
ช่วงชั้นที่ ๓
ม.๑
๓๔
๓๔
ม.๒
๓๗
๓๗
ม.๓
๓๖
๓๖
รวมม.ต้น
๑๐๗
๑๐๗
ช่วงชั้นที่ ๔
ม.๔
๑๘
๑๘
ม.๕
๑๓
๑๓
ม.๖
๑๔
๑๔
รวมม.ปลาย
๔๕
๔๕


สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง