Home แบบก่อสร้างศาสนสถาน
Article Index
แบบก่อสร้างวัด
แบบโบสถ์ขนาดกลาง
แบบโบสถ์ขนาดใหญ่
แบบศาลาการเปรียญ ๑
แบบศาลาการเปรียญ ๒
แบบกุฎิเจ้าอาวาส
แบบกุฎิพระเรือนแถว
แบบหอกลองและระฆัง
แบบหอระฆัง
แบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๓ ชั้น
แบบเมรุ
แบบซุ้มประตูวัด
ทุกหน้า
๑. แบบโบสถ์ขนาดเล็ก

  
๒.แบบโบสถ์ขนาดกลาง

 

  

 

๓.แบบโบสถ์ขนาดใหญ่


  
๔. แบบศาลาการเปรีญ (๑)

  
  
๕. แบบศาลาการเปรียญ (๒)

  
  
๖. แบบกุฎิเจ้าอาวาส

  
  
๗.แบบกุฎิพระเรือนแถว
  
  
๘. แบบหอกลองและระฆัง

  
  
๙.แบบหอระฆัง

  
  
๑๐. แบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๓ ชั้น

  
  
๑๑. แบบเมรุ

  
  
๑๒. แบบซุ้มประตูรั้ววัด

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:34)

 

         สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น            ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                  วัดส่งเสริมสุขภาพ