Home แบบก่อสร้างศาสนสถาน
Article Index
แบบก่อสร้างวัด
แบบโบสถ์ขนาดกลาง
แบบโบสถ์ขนาดใหญ่
แบบศาลาการเปรียญ ๑
แบบศาลาการเปรียญ ๒
แบบกุฎิเจ้าอาวาส
แบบกุฎิพระเรือนแถว
แบบหอกลองและระฆัง
แบบหอระฆัง
แบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๓ ชั้น
แบบเมรุ
แบบซุ้มประตูวัด
ทุกหน้า
๖. แบบกุฎิเจ้าอาวาส

  
  

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:34)

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ปี๕๕                   สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นปี ๕๕         ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                วัดส่งเสริมสุขภาพ