Get Adobe Flash player
Home บทสวดมนต์ คำอาราธนาและคำถวายทาน - คำถวายเทียนพรรษา

คำอาราธนาและคำถวายทาน - คำถวายเทียนพรรษา

Article Index
คำอาราธนาและคำถวายทาน
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำถวายของใส่บาตร
คำถวายสังฆทาน
คำถวายผ้ากฐิน
คำถวายผ้าป่า
คำถวายพระพุทธ
คำถวายเทียนพรรษา
คำกรวดน้ำ
คำแผ่เมตตา
ทุกหน้า
คำถวายเทียนพรรษา

ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปฏิชานาตุ  มะยัง  ภันเต  เอตัง  ปะทีปะยุคัง  สะปะริวารัง     เตมาสัง    พุทธัสสะ        อิมัสสะหมิง  อุโปสะถาคาเร  นิยยาเทมะ  สาธุ  โน  ภันเต  อะยัง  เตมาสัง  พุทธัสสะ  ปูชะนัตถายะ  ปะทีปะยุคัสสะ  ทานัสสะ  อานิสังโส  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ  ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับทราบ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายเทียนคู่นี้  พร้อมกับของบริวารไว้  ณ  พระอุโบสถ์นี้  เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา  ขออานิสงส์แห่งการถวายคู่เทียน  เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทอญ  ฯ  


สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง