Get Adobe Flash player
Home บทสวดมนต์ บทสวดมนต์ประจำวัน

บทสวดมนต์ประจำวัน

Article Index
บทสวดมนต์ประจำวัน
บทสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์
ทุกหน้า

 

 บทสวดมนต์ประจำวันต่างๆ 
 
คำบูชาประจำวันต่างๆ

ข้าพระพุทธเจ้า…..(ออกนาม)…….. ขอน้อมอัญชะลีกร ขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า…(ปางถวายเนตร, ปางห้ามญาติ,ปางพระไสยาสน์, ปางพระอุ้มบาตร, ปางพระนาคปรก, ปางพระนั่งสมาธิ, ปางพระรำพึง, ปางพระปาลิไลย์, ปางพระสมาธิเพชร) ซึ่งเสด็จสำราญอยู่ในถิ่นทั้งปวง ได้ทรงโปรดพระมหากรุณา เสด็จมารับเครื่องน้อมนมัสการสักการะบูชาของพวกข้าพระพุทธเจ้าจัดถวาย และช่วยผดุงธรรมภาษิต ซึ่งคณะบรรพชิตจักสวดถวายเป็นพระพุทธบูชานี้ และขอให้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาธุชนทั้งปวงนี้ จงมีแต่ความสุขสวัสดีทุกเมื่อ เทอญ….. 

อนึ่ง ขอเทพเจ้าจงมีจิตเปรมปรีปราโมทย์ ตั้งโสตฟังธรรมภาษิต อันข้าพเจ้าอาราธนาบรรพชิตสาธยายเป็นธรรมพลี แล้วมีจิตเมตตาปราณี ช่วยรักษาผู้แต่งเครื่องบูชา พร้อมทั้งคณะทำงาน และท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี้ ขอให้ปราศจากโรคาพยาธิสูญหาย ประสบลาภพูลสวัสดิ์บัดดล ขอให้มหาชนที่มาประชุมอยู่ในสถานอันมงคลนี้และทั่วสากล จงดลแต่สุขสวัสดิ์ ปราศจากสรรพภัย โรคาพยาธิทั้งปวง ขอให้มีชันษาเข้าเขตร้อย   อย่าได้ต่ำถอยกว่าอายุขัยน้อยกว่าแปดสิบไป  ขอให้เจริญด้วยศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ทุกทิพาราตรีกาล ด้วยอานุภาพเทวาจงประสิทธิอย่าข้องขัด สมดังข้าพเจ้าได้พร่ำถ้อยทุกประการเทอญ

อนึ่ง ขอเทพเจ้าจงมีจิตเปรมปรีปราโมทย์ ตั้งโสตฟังธรรมภาษิต อันข้าพเจ้าอาราธนาบรรพชิตสาธยายเป็นธรรมพลี แล้วมีจิตเมตตาปราณี ช่วยรักษาผู้แต่งเครื่องบูชา พร้อมทั้งคณะทำงาน และท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี้ ขอให้ปราศจากโรคาพยาธิสูญหาย ประสบลาภพูลสวัสดิ์บัดดล ขอให้มหาชนที่มาประชุมอยู่ในสถานอันมงคลนี้และทั่วสากล จงดลแต่สุขสวัสดิ์ ปราศจากสรรพภัย โรคาพยาธิทั้งปวง ขอให้มีชันษาเข้าเขตร้อย   อย่าได้ต่ำถอยกว่าอายุขัยน้อยกว่าแปดสิบไป  ขอให้เจริญด้วยศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล ทุกทิพาราตรีกาล ด้วยอานุภาพเทวาจงประสิทธิอย่าข้องขัด สมดังข้าพเจ้าได้พร่ำถ้อยทุกประการเทอญ…. 

                        อิติปิโส  ภะคะวา....

  
  ข้าพเจ้า…(ออกนามของตนเอง)……………ขอถวายบังคมบรมเทพเทวัญ คือ  องค์พระอาทิตย์เทวา,  พระจันทร์เทวา,  พระอังคารเทวา, พระพุธเทวา, พระพฤหัสเทวา, พระศุกร์เทวา, พระเสาร์เทวา, พระราหูเทวา, พระเกตุเทวา, เสด็จมาเสวยชนมายุข้าพเจ้า…(ออกนาม)………….ได้ 6 ปี, 15 ปี, 8 ปี, 17 ปี, 19 ปี, 21 ปี, 10 ปี, 12 ปี, 9 ปี,   เวียนรอบในทวาทศจักรราศี    ต้องพระเคราะห์องค์นอก ต้องพระเคราะห์องค์ใน  ต้องพระเคราะห์องค์ใดใด  ขอให้มีชัยมงคลคุ้มโทษและโทษา วิญญาณะสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา สาระพัดทุกข์ สาระพัดโศก สาระพัดโรค สาระพัดภัย สาระพัดเสนียดจัญไร ออกไปให้พ้น  วินาสสันติ คัจฉะ อะมุมหิ, โอกาเส ติฏฐาหิ, พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, วันทิตวา ข้าพระพุทธเจ้าอาราธนาพระคุณเจ้า ขัดตำนานและสวดมนต์เป็นลำดับไปในกาลบัดนี้ เทอญ…….  
   
    


 

บทสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ มีกำลัง๖

บทขัดโมระปริตตัง 

 ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร  นิพพัตตัง โมระโยนิยัง 
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา 
จิรัสสัง วายะมันตาปิ  เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง 
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
 
  บทสวดโมระปะริตตัง 

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา 
หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส 
ตัง ตัง นะมัสสามิ  หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง 
ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง 
เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม 
เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ 
นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา 
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา 
อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ 

บทสวดมนต์ประจำวันจันทร์ มีกำลัง๑๕

บทขัดอะภะยะปะริตตัง

ปุญญะลาภัง  มะหาเตชัง
วัณณะกิตติมะหายะสัง
สัพพะสัตตะหิตัง ชาตัง
ตัง สุณันตุ อะเสสะโต
อัตตัปปะระหิตัง  ชาตัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

อะภะยะปะริตตัง

            ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ
โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
ปาปัคคะโห   ทุสสุปินัง   อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุฯ

                ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ 
โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
ปาปัคคะโห   ทุสสุปินัง   อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุฯ

                ยันทุนนิมิตตัง   อะวะมังคะลัญจะ 
โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
ปาปัคคะโห   ทุสสุปินัง   อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ   วินาสะเมนตุฯ

 

บทสวดมนต์ประจำวันอังคาร  มีกำลัง ๘

 บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง

ยัสสานุภาวะโต  ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง 
ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต 
สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ 
เอวะมาทิคุณูเปตัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ  

กะระณียะเมตตะสุตตัง

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ 
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ   สุวะโจ จัสสะ มุทุ   อะนะติมานี 
สันตุสสะโก  จะ สุภะโร จะ  อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ 
สันตินทริโย  จะ นิปะโก จะ  อัปปะคัพโภ  กุเลสุ  อะนะนุคิทโธ 
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง 
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 
เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ   ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา 
ทีฆา วา เย มะหันตา วา  มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา 
ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฎฐา  เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร 
ภูตา วา สัมภะเวสี วา   สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา 
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ  นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ 
พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ 
มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง  อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข 
เอวัมปิ  สัพพะภูเตสุ   มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง 
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ  อะสัมพาธัง  อะเวรัง  อะสะปัตตัง 
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา  สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ 
เอตัง สะติง  อะธิฏเฐยยะ  พรัหมะเมตัง  วิหารัง  อิธะมาหุ 
ทิฎฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ  สัมปันโน 
กาเมสุ  วิเนยยะ  เคธัง  นะ หิ ชาตุ  คัพภะเสยยัง  ปุนะเรตีติฯ 

 

บทสวดประจำวันพุธ มีกำลัง ๑๗

บทขัดขันธะปะริตตะคาถา

สัพพาสีวิสะชาตีนัง  ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ 
   ยันนาเสติ  วิสัง  โฆรัง เสสัญจาปิ  ปะริสสะยัง 
   อาณักเขตตัมหิ  สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง 
   สัพพะโสปิ  นิวาเรติ  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ 
ขันธะปะริตตะคาถา 

วิรูปักเข  เม เมตตัง  เมตตัง เอราปะเถหิ เม 
   ฉัพ ยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ 
   อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม 
   จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม 
   มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก 
   มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท 
   สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา   สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา 
   สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ   มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 
   อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ 
   ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี 
   สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ 
   โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

 

บทสวดประจำวันพุธกลางคืน  มีกำลัง ๑๒
 
 
   
บทขัดอาฏานาฏิยะปริต 

อปฺปสนฺเนหิ นาถสฺส   สาสเน สาธุสมฺมเต 
อมนุสฺเสหิ จณฺเฑหิ   สทา กิพฺพิสการิภิ 
ปริสานญฺจตสฺสนฺน   มหึสาย จ คุตฺติยา 
ยนฺเทเสสิ มหาวีโร   ปริตฺตนฺตมฺภณาม เห. 

บทสวดอาฏานาฏิยะปะริตตัง 
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ   จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต 
สิขิสสะปิ นะมัตถุ   สัพพะภูตานุกัมปิโน 
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ  นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน 
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ  มาระเสนัปปะมัททิโน 
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ  พราหมะณัสสะ วุสีมะโต 
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ  วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ 
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ  สักยปุตตัสสะ สิรีมะโต 
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ  สัพพะทุกขาปะนูทะนัง 
เย จาปิ นิพพุตา โลเก  ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง 
เต ชะนา อะปิสุณา   มะหันตา วีตะสาระทา 
หิตัง เทวะมะนุสสานัง  ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง  มะหันตัง วีตะสาระทัง 
นะโม เม สัพพะพุทธานัง  อุปปันนานัง มะเหสินัง 
ตัณหังกะโร มะหาวีโร  เมธังกะโร มะหายะโส 
สะระณังกะโร โลกะหิโต  ทีปังกะโร ชุตินธะโร 
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ 
สุมะโน สุมะโน ธีโร   เรวะโต ระติวัฑฒะโน 
โสภีโต คุณสัมปันโน   อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม 
ปะทุโม โลกะปัชโชโต  นาระโท วะระสาระถิ 
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร  สุเมโธ อัปปะฎิปุคคะโล 
สุชาโต สัพพะโลกัคโค  ปิยะทัสสี นะราสะโภ 
อัตถะทัสสี การุณิโก   ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท 
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก  ติสโส จะ วะทะตัง วะโร 
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ  วิปัสสี  จะ อะนูปะโม 
สีขี สัพพะหิโต สัตถา   เวสสะภู สุขะทายะโก 
กะกุสันโธ สัตถะวาโห  โกนาคะมะโน ระณัญชะโห 
กัสสะโป สิริสัมปันโน  โคตะโม สักยปุงคะโว 
เอเต จัญเญ จะ สัมพุทธา  อะเนกะสะตะโกฎิโย 
สัพเพ พุทธา อะสะมะสะมา สัพเพ พุทธา มะหิทธิกา 
สัพเพ ทะสะพะลูเปตา  เวสารัชเชหุปาคะตา 
สัพเพ เต ปะฏิชานันติ  อาสะภัณฐานะมุตตะมัง 
สีหะนาทัง นะทันเตเต  ปะริสาสุ วิสาระทา 
พรหมจักกัง ปวัตเตติ   โลเก อัปปฏิวัตติยัง 
อุเปตา พุทธธัมเมหิ   อัฏฐะระสะหิ นายะกา 
ทวัตติงสะลักขะณูเปตา  สีตยานุพยัญชะนาธรา 
 พยามัปปะภายะ สุปปะภา  สัพเพ เต มุนิกุญชะรา 
 พุทธา สัพพัญญุโน เอเต  สัพเพ ขีณาสะวา ชินา 
 มะหัปปะภา มะหาเตชา   มะหาปัญญา มะหัพพะลา 
  มะหาการุณิกา ธีรา   สัพเพสานัง สุขาวะหา 
 ทีปา นาถา ปะติฏฐา จะ  ตาณา เลณา จะ ปาณินัง 
 คะตี พันธู มะหัสสาสา  สะระณา จะ หิเตสิโน 
 สะเทวะกัสสะ โลกัสสะ   สัพเพ เอเต ปะรายะนา 
 เตสาหัง สิระสา ปาเท  วันทามิ ปุริสุตตะเม 
 วะจะสา มะนะสา เจวะ   วันทาเมเต ตะถาคะเต 
 สะยะเน อาสะเน ฐาเน  คะมะเน จาปิ สัพพะทา 
 สะทา สุเขนะ รักขันตุ  พุทธา สันติกะรา ตุวัง 
 เตหิ ตะวัง รักขิโต สันโต  มุตโต สัพพะภะเยนะ จะ 
 สัพพะโรคะวินิมุตโต   สัพพะสันตาปะวัชชิโต 
 สัพพะเวระมะติกกันโต  นิพพุโต จะ ตุวัง ภะวะฯ 
 เตสัง สัจเจนะ สีเลนะ  ขันติเมตตาพะเลนะ จะ 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
 ปุรัตถิมัสมิง ทิสาภาเค  สันติ ภูตา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ 
 ทักขิณัสมิง ทิสาภาเค  สันติ เทวา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรคะเยนะ สุเขนะ จ 
 ปัจฉิมัสมิง ทิสาภาเค  สันติ นาคา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ 
 อุตตะรัสมิง ทิสาภาเค  สันติ ยักขา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ 
 ปุริมะทิสัง ธะตะรัฏโฐ  ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก 
 ปัจฉิเมนะ วิรูปักโข   กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง 
 จัตตาโร เต มะหาราชา   โลกะปาลา ยะสัสสิโน 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ   อาโรคเยนะ สุเขนะ จะ 
 อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา  เทวา นาคา มะหิทธิกา 
 เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ  อาโรคเยนะ สุเขนะ จะฯ  

   
 บทสวดประจำวันศุกร์  มีกำลัง ๒๑
 
 
   
บทขัดธชัคคะปริตต์ 
ยัสสานุสสรเณนาปิ   อนฺตลิกฺเขปิ ปาณิโน 
ปติฏฐมธิคจฺฉนฺติ   ภูมิยัง วิย สพฺพทา 
สพฺพุปทฺทวชาลมฺหา   ยกฺขโจราทิสมฺภวา 
คณนา น จ มุตฺตานํ   ปริตฺตนฺตมฺภณาม เหฯ


บทสวดธัคคะปริตต์

         เอวะ เม สุตตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขุ อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต  ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง ภะคะวา เอตะทะโวจะ 
         ภูตะปุพพัง ภิกขะเว เทวาสุรสังคาโม สมุปัพยุฬโห อะโหสิ. อถ โข ภิกขะเว สักโก เทวานะมินโท เทเว ตาวะติงเส อามันเตสิ สะเจ มาริสา เทวานัง สังคามัคตานัง อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย ธะชัคคัง อุโลเกยยาถะ มะมัง หิ โวธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ  เม ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อะถะ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ  ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ ปะชาปะติสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อถ วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ วะรุณัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ. โน เจ  วะรุณัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อถ  อีสานัสสะ เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อีสานัสสะ หิ โว เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะตีติ. ตัง โข ปะนะ ภิกขะเว สักกัสสะ วา เทวานะมินทัสสะ ธะชัคคัง อุลโลเกยยาถะ อถ  ปชาปะติสสะ วา  เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง วรุณัสสะ วา    เทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง อีสานัสสะ วาเทวะราชัสสะ ธะชัคคัง อุลโลกะยะตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยเยถาปิ โนปิ ปหิยเยถะ ตัง กิสสะ เหตุ? สักโก หิ ภิกขะเว เทวานะมินโท อะวีตะราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห ภีรุ ฉัมภี อุตตตะราสี ปะลายีติ  อหัญจะ โข ภิกขะเว เอวัง วะทามิ สะเจ ตุมหากัง ภิกขะเว อะรัญญะคตานัง วา รุกขะมูละคะตานัง วา สุญญาคาระคะตานัง วา อุปปัชเชยยะ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหัง โส วา มะเมวะ ตัสมิง สะมะเย อะนุสสะเรยยาถะ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ 
โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยาถะ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฎฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะเรยยาถะ อะถะ สังฆัง อะนุสสะเรยยาถะ สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมหังโส วา โส ปหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ เหตุ? ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อะวีตะราโค อะวีตะโทโส อะวีตะโมโห ภีรุ ฉัมภี อุตตตะราสี ปะลายีติ.

         อิทมโวจะ ภะคะวา อิทัง วัตวานะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา อรัญเญ รุกขะมูเล วา   สุญญาคาเรวะ ภิกขะโว อะนุสสะเรถะ สัมพุทธัง  ภะยัง ตุมหากะ โน สิยา โน เจ พุทธัง สะเรยยาถะ  โลกะเชฏฐัง นะราสะภัง อะถะ ธัมมัง สะเรยยาถะ  นิยยานิกัง สุเทสิตัง โน เจ ธัมมัง สะเรยยาถะ  นิยยานิกัง สุเทสิตัง อะถะ สังฆัง สะเรยยาถะ  ปุญญักเขตตัง อะนุตตะรัง เอวัง พุทธัง สะรันตานัง  ธัมมัง สังฆัญจะ ภิกขะโว ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง าา  โลมะหังโส นะ เหสสะตีติ. 

   
บทสวดประจำวันเสาร์   มีกำลัง ๑๐
 
    
บทขัดอังคุลิมาละปะริตตัง 

  ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ   นิสินนัฏฐานะโธวะนัง 
  อุทะกัมปิ วินาเสติ   สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง 
  โสตถินา คัพภะวุฎฐานัง  ยัญจะ สาเธติ  ตังขะเณ 
  เถรัสสังคุลิมาลัสสะ   โลกะนาเถนะ ภาสิตัง 
  กัปปัฎฐายิ  มะหาเตชัง  ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ 

อังคุลิมาละปะริตตัง

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ 
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ 
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ

 


 

 

 

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง