Get Adobe Flash player
Home สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด สำนักปฏิบัติธรรมวัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) แห่งที่ ๑

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๑ วัดทับคล้อ(สวนโพธิ์สัตว์)

 

สถานที่ติดต่อ

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) หมู่ที่ ๑ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๕๐ โทร.๐๘-๔๘๑๑-๑๒๗๐ ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด จากกระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคม จากการพิจารณาลงมติ      ให้ตั้งชื่อว่า วัดทับคล้อ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งอำเภอทับคล้อได้ขึ้นทะเบียนวัดของอำเภอเป็นวัดอันดับที่ ๔๐ และได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีพระเดชพระคุณพระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จนฺทวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาสวัดทับคล้อ

- เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ วัดทับคล้อ  ได้รับการคัดเลือกจากมหาเถรสมาคม ประกาศให้เป็นสำนักปฏิบัติธรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่ ๑
- เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ วัดทับคล้อ  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๔๗
- เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ วัดทับคล้อ  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม  พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ นักธรรมชั้นโท เปรียญธรรม ๔ ประโยค อายุ ๗๗ ปี พรรษา ๓๖ ตำแหน่งเจ้าอาวาส 

อาจารย์ผู้สอน   ๑. พระครูพิพิธธุราทร นักธรรมชั้น เอก ประโยค๑-๒ อายุ ๖๙ ปี พรรษา ๔๕  ตำแหน่ง รองเจ้าอาวาส

                  ๒.พระครูวิภาสธุราทร นักธรรมชั้นเอก อายุ ๕๕ ปี พรรษา ๓๔ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

                  ๓. พระครูสังฆรรักษ์ทวีศักดิ์ โพธิวโร นักธรรมชั้นเอ อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๓๓ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

                  ๔.พระครูใบฎีกาสัมพันธ์  อญฺญโก นักธรรมชั้นเอก อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๓๓  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส

                  ๕. พระโสพล โสพโล นักธรรมชั้นเอก อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๓๓

                  ๖. พระมหาจรูญ เขมกาโม นักธรรมชั้นเอก ปรียญธรรม ๘ ประโยค อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๓๑ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนนักธรรม-บาลีวัดทับคล้อ

                  ๗. พระสายชล ถามวโร นักธรรมชั้นตรี อายุ ๔๖ ปี พรรษา

ลักษณะวิธีการสอนและกิจกรรมต่างๆ

                  ให้พิจารณามูลพรรมฐาน ๕ เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ จัดให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรม ๓ ครั้ง ในป ๑ ปี แต่ละครั้งจัด ๙ วัน ๙ คืน ทั้งยังมีการประพฤติปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญทางบ้านเมืองด้วย

- จัดให้มีการอยู่ปริวาสกรรมภายในของวัดทับคล้อเป็นระยะเวลาเก้าวัน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันปีใหม่ เป็นประจำทุกปี
- จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ด้านศีลธรรม และการปฏิบัติธรรมกรรมฐานแด่พุทธบริษัททั่วไป และญาติโยมทั้งหลายที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
- ร่วมมือกับคณะสงฆ์และทางราชการในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน
- เข้าค่ายอบรมการปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
- เปิดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา

จำนวนที่สามารถรับรอง

                  ๕๐๐-๑,๐๐๐  คน

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง