Get Adobe Flash player
Home การปฏิบัติพิธีทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต

Article Index
พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดไม่ประมาท
หมวดกรรม
หมวดกิเลส
หมวดโกรธ
หมวดอดทน
หมวดจิต
หมวดชนะ
หมวดทาน
หมวดทุกข็
หมวดกรรม
หมวดปัญญา
หมวดบาป
หมวดบุญ
หมวดบุคคล
หมวดมฤตยู
หมวดมิตร
หมวดวาจา
หมวดควาเพียร
หมวดศีล
หมวดสุข
หมวดเบ็ดเตล้ด
ทุกหน้า

พุทธศาสนสุภาษิต คือเนื้อความสั้นๆ ที่ปรากฏในคำสอนของพุทธศาสนาที่เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ เพื่อใช้เป็นข้อคิด  ข้อเตือนใจแก่ผู้นับถือพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องสมควรในชีวิตประจำวัน

 

  หมวดตน

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย     ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ     ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างของบุรุษ

อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ     ตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง

อตฺตตฺถปัญฺญา อสุจี มนุสฺสา     มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด

อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา     รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ            อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา    ยถญฺญมนุสาสติ
ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนนั้นให้ดี ถ้าพร่ำสอนผู้อื่นฉันใด ก็ควรทำตนฉันนั้น

สุทนฺโต วต ทเมถ     อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
ผู้ฝึกตนดี ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่าตนแลฝึกยาก

อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา     ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน

ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ     ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร
จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างตกหล่มถอนตนขึ้นฉะนั้น

อตฺตานเมว ปฐมํ     ปฏิรูเป นิเวสเย            อถญฺญมนุสาเสยฺย    น กิลิสฺเสยฺย ปณฺฑิโต
บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลัง จึงไม่มัวหมอง
 


สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง