Get Adobe Flash player
Home องค์ความรู้ พระพุทธรูปประจำวัน

พระพุทธรูปประจำวัน - พระพุทธรูปประจำวันเสาร์

Article Index
พระพุทธรูปประจำวัน
พระพุทธรูปประจำวันจันทร์
พระพุทธรูปประจำวันอังคาร
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางวัน)
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางคืน)
พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
พระพุทธรูปประจำวันศุกร์
พระพุทธรูปประจำวันเสาร์
ทุกหน้า

พระพุทธรูปประจำวันเสาร์

 

เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิเช่นเดียวกับ ปางสมาธิ บนขนดของพญานาค เบื้องหลังมีพญานาค ๗ เศียร แผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียร พระพุทธรูปปางนี้ มีที่มาจากเหตุการณ์หลังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ได้ทรงประทับเสวยวิมุตติสุข ณ สถานที่ต่าง ๆ ด้วยพระอิริยาบทต่าง ๆ แห่งละเจ็ดวัน ในห้วงเวลาที่ประทับอยู่ใต้ต้นมุจลินทร์ (ต้นจิก) และเข้าฌาณอยู่ ได้เกิดพายุฝนตกหนัก พญานาคที่อาศัยอยู่ในสระมุจลินทร์ข้างต้นจิต จึงได้ทำขนดล้อมพระวรกายของ พระพุทธองค์  แล้วแผ่พังพานปกคลุมพระองค์ไว้จากลมและฝน ตามคติโบราณกำหนดให้มีคาถาบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก มีข้อความดังนี้

บทสวดบูชาประจำวันเสาร์

  ค      ยโตหัง   ภะคินิ   อะริยาย   ชาติยา   ชาโต   นาภิชา  นามิ   สัญจิจจะ   ปาณัง   ชีวิตา   โวโรเปตา   เตนะ  สัจเจนะ  โสตถิ   เต   โหตุ   โสตถิ  คัพภัสสะ  ฯ

   ดูก่อนน้องหญิง นับแต่เราเกิดโดยอริยชาตินี้แล้ว   เราไม่เคยคิดปลงชีวิตสัตว์เลย   ด้วยสัจวาจานี้   ขอความสวัสดีจงมีแด่เธอ   ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเธอ

 

                                                                    

 
สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง