Get Adobe Flash player
Home องค์ความรู้ พระพุทธรูปประจำวัน

พระพุทธรูปประจำวัน - พระพุทธรูปประจำวันศุกร์

Article Index
พระพุทธรูปประจำวัน
พระพุทธรูปประจำวันจันทร์
พระพุทธรูปประจำวันอังคาร
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางวัน)
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางคืน)
พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
พระพุทธรูปประจำวันศุกร์
พระพุทธรูปประจำวันเสาร์
ทุกหน้า

พระพุทธรูปประจำวันศุกร์

 

เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองทาบอยู่บนพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทชิดกัน ทอดพระเนตรไปข้างหน้า พระพุทธรูปปางนี้ มีที่มาจากเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ได้เสด็จ พระราชดำเนินเปลี่ยนพระอิริยาบถ พักผ่อนอยู่ภายใต้ร่มไม้อชบาลนิโครธ ทรงรำพึงถึงพระธรรม ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ ว่าเป็นธรรมที่สุขุมลึกซึ้ง ยากที่คนทั่วไปจะรู้ตามได้ แต่เมื่อทรงคำนึงถึงคนสามประเภท อันเปรียบได้กับดอกบัวสามชนิด คือ พวกที่อยู่เหนือน้ำ เป็นพวกที่มีสติปัญญา จะเข้าใจหลักธรรมได้โดยฉับพลัน พวกอยู่เสมอน้ำ สามารถเข้าใจหลักธรรมได้ โดยอธิบายขยายความโดยพิสดารออกไป พวกที่อยู่ใต้น้ำ เป็นพวกที่พอแนะนำได้ด้วยการแนะนำฝึกสอนอบรม เมื่อคำนึงได้ดังนี้ จึงตกลงพระทัยที่จะเผยแพร่พระธรรม ทรงระลึกถึงอาฬารดาบส และอุทกดาบส ว่าเป็นบุคคลที่ควรไปโปรดก่อน แต่ก็ทราบว่าทั้งสองท่านได้ตายไปแล้ว จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ ที่เคยติดตามพระองค์มาสมัยที่ออกทรงผนวช พระองค์จึงเสด็จไปโปรด ได้แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร อันเป็นปฐมเทศนา ณ ป่าอิติปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี จบพระธรรมเทศนา โกณทัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรม ตามคติโบราณกำหนดให้มีคาถาบูชาพระพุทธรูปปางรำพึง มีข้อความดังนี้

บทสวดบูชาประจำวันศุกร์

ค     อับปะสันเนหิ   นาถัสสะ        สาสะเน   สาธุ   สัมมะเต
อะมะนุสเสหิ   จัณเฑหิ สะทา กิพพิสะการิภี
ปะริสานัญจะ   ตัสสันนะ มะหิงสายะ   จะ   คุตติยา
ยันเทเสสิ   มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ   เห ฯ 

 พระมหาวีรเจ้าทรงแสดงพระปริตรใด   เพื่อคุ้มครองพุทธบริษัทสี่   มิให้ถูกเบียดเบียนจากเหล่าอมนุษย์ผู้ดุร้าย   หยาบกระด้างอยู่เสมอ   ไม่เลื่อมใสคำสอนของพระโลกนาถ   อันบัณฑิตยกย่องว่าเป็นคำสอนที่ดี   ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรนั้นเถิด

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง