Get Adobe Flash player
Home องค์ความรู้ พระพุทธรูปประจำวัน

พระพุทธรูปประจำวัน - พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี

Article Index
พระพุทธรูปประจำวัน
พระพุทธรูปประจำวันจันทร์
พระพุทธรูปประจำวันอังคาร
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางวัน)
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางคืน)
พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
พระพุทธรูปประจำวันศุกร์
พระพุทธรูปประจำวันเสาร์
ทุกหน้า

พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี

 

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย พระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง พระพุทธรูปปางนี้ มีที่มาจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตของเจ้าชายสิทธัตถะ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม เพื่อความหลุดพ้นแห่งอาสวะ อันนำไปสู่ความสิ้นสุดแห่งวัฎสงสาร จนได้บรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมสัมพุทธเจ้าในโลก ที่ใต้ควงไม้โพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลคยาสีสะ ประเทศมคธ ในสมัยนั้น ปัจจุบันคือ พุทธคยาในประเทศอินเดีย ณ วันเพ็ญเดือนหก ที่เราเรียกว่า วันวิสาขบูชา ในปัจจุบัน การตรัสรู้ของพระพุทธองค์ เป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ที่หาผู้เสมอเหมือนมิได้ มีกระบวนการโดยย่อดังนี้ คือ ในปฐมยามแห่งราตรีนั้น พระองค์ทรงนั่งสมาธิบัลลังก์ ด้วยลักษณะอาการ ดังกล่าวข้างต้น แล้วบำเพ็ญเพียรทางจิต ตามหลักของสัมมาสมาธิ เริ่มต้นด้วยการ ละนิวรณ์ ๕ อันทำให้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม จนบรรลุฌาณที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ตามลำดับ จนจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อนควรแก่การงาน จากนั้นได้น้อมใจไปสู่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก จนนับประมาณมิได้ เป็นการบรรลุวิชชาที่หนึ่ง ได้ความรู้แจ้งชัดในวัฎสงสาร คือ การเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์นั้นมีจริง ต่อมาในมัชฌิมยาม ด้วยสภาพจิตเช่นเดิม พระองค์ได้น้อมจิตไปสู่จุตูปปาตญาณ ทรงรู้ชัดถึงสัตว์ผู้กระทำกรรมอย่างใดไว้ จะได้รับผลแห่งกรรมนั้น เป็นการบรรลุวิชชาที่สอง ได้ความรู้แจ้งชัดในเรื่องของกรรมว่ามีอยู่จริง ต่อมาในปัจฉิมยาม ด้วยสภาพจิตเช่นเดิม พระองค์ได้น้อมจิตไปสู่อาสวขยญาณ ทรงรู้ชัดถึงอริยสัจสี่ และความหยั่งรู้ในธรรม อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ เป็นการบรรลุวิชชาที่สาม อันเป็นวิชชาที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา ตามคติโบราณกำหนดให้มีคาถาบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ มีข้อความดังนี้

บทสวดบูชาประจำวันพฤหัสบดี

ค      ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร       นิพพัตตัง   โมระโยนิยัง
เยนะ   สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง   วะเนจะรา ฯ
จิรัสสัง   วายะมันตาปิเนวะ สักขิงสุ   คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ   อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ   เห ฯ

 นายพรานทั้งหลายเพียรพยายามอยู่นาน   ก็ไม่สามารถจับพระมหาสัตว์   ผู้เกิดเป็นนกยูงทอง   ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อจะบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ   ผู้คุ้มครองตนอย่างดีแล้วด้วยพระปริตรใด   ขอเราทั้งหลายร่วมกันสวดพระปริตร   ที่ถือว่าเป็นมนต์อันประเสริฐนั้นเถิด

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง