Get Adobe Flash player
Home องค์ความรู้ พระพุทธรูปประจำวัน

พระพุทธรูปประจำวัน - พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางคืน)

Article Index
พระพุทธรูปประจำวัน
พระพุทธรูปประจำวันจันทร์
พระพุทธรูปประจำวันอังคาร
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางวัน)
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางคืน)
พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
พระพุทธรูปประจำวันศุกร์
พระพุทธรูปประจำวันเสาร์
ทุกหน้า

พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางคืน)

  

เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งบัลลังก์ พระบาททอดลงเหยียบพื้น พระพาหาทั้งสองวางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น อันเป็นกิริยารับของถวาย พระพุทธรูปปางนี้ มีที่มาจากเหตุการณ์ในพุทธกาล ตอนที่พระพุทธองค์ เสด็จหลีกออกมาจากพระสงฆ์สาวก ณ เมืองโกสัมพี ที่ก่อการวิวาทกันด้วยเรื่อง เล็กน้อย แม้พระพุทธองค์จะได้ทรงตรัสห้ามถึงสามครั้ง พระสงฆ์เหล่านั้นก็ไม่เชื่อฟัง พระพุทธองค์จึงเสด็จหลีกไปจำพรรษาอยู่ที่ป่ารักขิตวัน มีช้างปาลิไลยกะมาอยู่คอยปฏิบัติ และมีลิงเอารวงผึ้งมาถวาย เมื่อชาวเมืองโกสัมพีทราบเหตุจึงพากันไม่ถวาย ภัตตาหารแก่พระสงฆ์ ที่ก่อการวิวาทดังกล่าว หลังจากออกพรรษาแล้ว ชาวเมืองโกสัมพี จึงได้นิมนต์ให้พระอานนท์ ไปอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จกลับเข้าเมืองโกสัมพี ช้างปาลิไลยกะตามพระพุทธองค์ออกมาด้วย แต่พระพุทธองค์ได้ทรงห้ามไว้เมื่อพ้นเขตป่า ตามคติโบราณกำหนดให้มีคาถาบูชาพระพุทธรูปปางปาเลไลยก์ มีข้อความดังนี้

บทสวดบูชาประจำวันพุธ (กลางคืน)

ค      กินนุ   สันตะระมาโน   วะ        ราหุ   สุริยัง   ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป   อาคัมมะ กินนุ   ภีโต   วะ   ติฏฐะสีติ
สัตตะธา   เม   ผะเล   มุทธา ชีวันโต    นะ   สุขัง   ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน   เจ   มุญเจยยะ   สุริยันติ

 ดูก่อนราหู   เพราะเหตุใดหนอ   ท่านจึงเร่งรีบปล่อยพระอาทิตย์ไปเสียเล่า   และทำไมหนอ   ท่านจึงดูเศร้าสลด   มายืนซึมอยู่ตรงนี้เล่า ข้าพเจ้าถูกขับด้วยคาถาของพระพุทธเจ้า   ดังนั้น   หากข้าพเจ้าไม่ปล่อยสุริยเทพบุตรไป   ศีรษะของข้าพเจ้าพึงแตกเจ็ดเสี่ยง   ถึงมีชีวิตอยู่ต่อไป   ก็จะไม่ได้รับความสุขเลย

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง