Get Adobe Flash player
Home องค์ความรู้ พระพุทธรูปประจำวัน

พระพุทธรูปประจำวัน - พระพุทธรูปประจำวันอังคาร

Article Index
พระพุทธรูปประจำวัน
พระพุทธรูปประจำวันจันทร์
พระพุทธรูปประจำวันอังคาร
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางวัน)
พระพุทธรูปประจำวันพุธ(กลางคืน)
พระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
พระพุทธรูปประจำวันศุกร์
พระพุทธรูปประจำวันเสาร์
ทุกหน้า

พระพุทธรูปประจำวันอังคาร


เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนอนตะแคงด้านขวา พระพาหาขวาวางอยู่บนพระเขนย พระหัตถ์หนุนพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายวางทอดไปตามพระวรกาย พระบาทซ้ายวางอยู่บนพระบาทขวาเสมอกัน หลับพระเนตร เรียกว่า ท่าสีหไสยาสน์ พระพุทธรูปปางนี้มีที่มาจากพระพุทธประวัติตอนที่ พระพุทธองค์ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ ใต้ควงไม้รัง เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือนหก ดวงจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ พระพุทธองค์ทรงประทับนอนในอิริยาบทนี้ ตามคติโบราณกำหนดให้มีคาถาบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีข้อความดังนี้

บทสวดบูชาประจำวันอังคาร

ค      ยัสสานุภาวะโต   ยักขา       เมวะ   ทัสเสนติ   ภิงสะนัง 
ยัมหิ   เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง   สุปะติ   สุตโต   จะ ปาปัง   กิญจิ   นะ   ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ   เหฯ

เหล่าเทวดาย่อมไม่แสดงสิ่งที่น่ากลัว   เพราะอานุภาพของพระปริตรใด   อนึ่งบุคคลผู้ไม่เกียจคร้าน   เจริญพระปริตรใดทั้งกลางวันและกลางคืน   ย่อมหลับสบาย   เมื่อหลับย่อมไม่ฝันร้าย   ขอเราทั้งหลายจงสวดประปริตรนั้น   อันประกอบด้วยคุณอย่างนี้เป็นต้นเถิด

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง