Get Adobe Flash player
Home

สำนักปฏิบัติธรรมวัดใหม่ปลายห้วย แห่งที่ ๑๒

สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๑๒ วัดใหม่ปลายห้วย สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

 

สถานที่ติดต่อ

วัดใหม่ปลายห้วย เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล เนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๔๐

โทรศัพท์ ๐๘-๖๐๖๒-๘๔๔๖ 

E-mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   http://www.sawangburi.com

เจ้าสำนัก 

พระครูใบฏีกาอุดร ฉายา ฐานุตฺตโร นามเดิม อุดม ตำแหน่งเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย 

วุฒิการศึกษาปวส.  ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)อายุ ๓๑ พรรษา๑๒ ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตรแห่งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒

อาจารย์ผู้สอน

๑. พระครูใบฎีกาอุดร ฉายา ฐานุตฺตโร อายุ ๓๑ พรรษา ๑๒ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯและพระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักฯ การศึกษา นักธรรมเอก

๒. พระประสิทธิ์ วชิดร อายุ ๒๙ พรรษา ๙ พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักฯ การศึกษา ปวส.นักธรรมเอก

๓. พระสมุห์นพฤทธิ์ อคฺคธมฺโม อายุ ๒๖ พรรษา ๖ พระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักฯ การศึกษา นักธรรมเอก ปริญญาตรี

 
ลักษณะวิธีการสอน
แบบบริกรรม พุท-โท  ,แบบอานาปานสติ (กำหนดลมหายใจ)
 

สถาพสัปปายะสถาน
เนื้อที่ ๔๐ ไร่ ศาลาปฏิบัติธรรม  ๒ หลัง อาคารที่พักชาย ๑๐ หลัง / อาคารที่พักหญิง ๓๐ หลัง สามารถรับรองผู้มาปฏิบัติธรรมได้ ๔๐๐-๕๐๐ คน/ครั้ง

๕. จำนวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม
- สรุปจำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรม ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๔) จำนวน  ๔,๓๑๐  คน
- จำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรม ในไตรมาส ๑ (๑ ต.ค.๕๔ – ๓๑ ธ.ค. ๕๔) จำนวน  ๑,๕๕๐  คน
- จำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรม ในไตรมาส ๒ (๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๕๕) จำนวน  ๑,๒๘๐  คน
- จำนวนพุทธศาสนิกชนผู้มาปฏิบัติธรรม ในไตรมาส ๓ (๑ เม.ย. – ๓๑ มิ.ย. ๕๕) จำนวน  ๑,๔๘๐  คน

บริเวณสำนัก อาคารที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
หัวข้อเรื่อง “ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนัก ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่พักผ่อนในบริเวณสำนัก รั้วแสดงบริเวณที่ตั้งสำนัก ป้ายแสดงประวัติสำนักโดยย่อ ป้ายแสดงรายนามเจ้าสำนัก ป้ายสถิติบอกจำนวนศาสนบุคคลภายในวัด ป้ายชื่อสำนัก แผนผังสำนัก ถนนและทางเท้าภายในสำนัก การสาธารณูปโภคในสำนัก อาคารที่พัก เรือนนอน ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องสุขา ห้องอาบ”

ประวัติโดยสังเขปของสำนักปฏิบัติธรรม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๑๒  เป็นสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชื่อว่า “ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธบารมี ” ที่อยู่ในสังกัดของวัดใหม่ปลายห้วย มีประวัติความสำคัญ คือ
วัดใหม่ปลายห้วย  ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปลายห้วย  ตำบลเนินปอ  อำเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ๖๖๑๔๐  สังกัดคณะสงฆ์ ภาค  ๔  หนเหนือ  สังกัดมหานิกาย 
ได้รับบริจาคที่ดินจาก  นายวงค์  เที่ยงอยู่  จำนวน ๒ ไร่  จึงได้ดำเนินการเริ่มก่อสร้าง  ตรงกับวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ( เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีจอ )  คณะลูกหลานของคุณแม่สุ่ม  ทับทิม  บริจาคเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  และชาวบ้านบริจาคหลังคาละ๗๐๐บาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นเป็นลำดับ ในวันที่๕  ธันวาคม  ๒๕๔๗  

มีที่ดินจำนวน  ๑๓ ไร่  ๒ งาน ๘๕ ตารางวา ตามเอกสารสิทธิ์ สปก.  และมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง จำนวน  ๒๖ ไร่ มีสถานที่ปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวน  ๔๓ ไร่ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด   เมื่อวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘  ได้รับอนุญาตตั้งวัด  เมื่อวันที่   ๑๙  ธันวาคม ๒๕๔๘   
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๔ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราช ทานวิสุงคามสีมา   งวดที่   ๔ ประจำปี ๒๕๔๙  ลำดับที่ ๖ สนองบรมราชโองการ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่  ๑๒๓  ตอนที่  ๑๒๕ ง เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 


วัตถุประสงค์ ในการเปิดสำนักปฏิบัติธรรมนั้น สาเหตุหลักเพราะเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้มีสาธุชนพุทธบริษัทเลื่อมใสและศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น  จึงได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำ
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๘  พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองดี   อนีโฆ ได้ดำเนินการก่อสร้างสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน  โดยการปฏิบัติธรรมในวัดช่วงแรกใช้ศาลามุงหญ้าคาเป็นศาลาปฏิบัติธรรม และให้นักปฏิบัติธรรมนอนในเต็นท์  ต่อมาได้สร้างศาลาการเปรียญเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และงานด้านศาสนกิจ
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘  สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดใหม่ปลายห้วย ได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรม
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐  สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดใหม่ปลายห้วย ได้จัดงานเททองหล่อพระกริ่งทองคำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  และได้ทำพิธีเบิกพระเนตร สมเด็จพระพุทธองค์ปฐม พระประธานในศาลาปฏิบัติธรรม โดยพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นประธานในพิธี
  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดใหม่ปลายห้วยได้รับพิจารณาจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน และการปฏิบัติธรรมในเดือนธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  วัดใหม่ปลายห้วย ได้รับการพิจารณาจากมหาเถรสมาคม  ให้เป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ ๑๒
โดยมี พระครูใบฎีกาอุดร   ฐานุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ  เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้พระภิกษุ – สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา พุทธสาสนิกชนได้รับการฝึกอบรมสมาธิภาวนา เข้าถึงหลักธรรมอย่างถูกต้อง สามารถเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้ และไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อเข้าฝึกอบรมสมาธิภาวนา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  สำนักฯ ได้รับพิจารณาจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมสำหรับข้าราชการพลเรือนในโครงการเข้าฝึกอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนา ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจำนวน ๕ รุ่น และทางสำนักฯ จัดปฏิบัติธรรมเองเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป  ซึ่งการปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งนั้นมีประชาชนผู้สนใจการปฏิบัติมาร่วมปฏิบัติธรรมประมาณ ๔๐๐ – ๕๐๐  คน

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักฯ
สำนักฯได้จัดทำแผนผังในการดำเนินการปลูกสิ่งก่อสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมลักษณะทรงไทยประยุกต์ ชั้นเดียวขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร และใช้ศาลา “อนีโฆ” หลังใหญ่ของวัดใหม่ปลายห้วยเป็นที่จัดปฏิบัติธรรมในขนาดกลุ่มบุคคลจำนวนมาก กุฏิที่พักอาศัยแยกเขตและห้องพักพระภิกษุ/ชาย/หญิง  พร้อมมีห้องน้ำในตัว เพื่อความเงียบสงบต่อผู้เข้าพักอาศัยในการปฏิบัติธรรม กุฏิสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน โรงครัวสำหรับประกอบอาหาร (รูปตามภาคผนวกหน้า ๓๒ )
  ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ได้จัดโซนแยกส่วนออกจากที่พักอาศัย เพื่อสะดวกต่อการรักษาความสะอาด และความปลอดภัยจากสัตว์ แมลง โดยได้จัดปลูกไม้ยืนต้นไว้บริเวณหน้าสำนักฯเพื่อให้ร่มเงาในการพักผ่อนหลังการปฏิบัติธรรม ไม้ดอกไม้ประดับ ได้จัดการปลูกแยกกระถางพร้อมวางเป็นแนวระยะเพื่อความสวยงาม และสดชื่นจิตใจเมื่อพบเห็น
ที่พักผ่อนบริเวณสำนักฯ สำนักฯได้จัดหาม้านั่งและจัดทำที่พักผ่อนใต้ต้นไม้ยืนต้น บริเวณโดยรอบของสำนักฯ และได้จัดทำห้องสมุดสำหรับประชาชน ที่วางหนังสือพระไตรปิฎก หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ สื่อธรรมะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้มีที่พักผ่อนและเสริมด้วยการศึกษาพระธรรมไปด้วย       รั้วแสดงบริเวณที่ตั้งสำนักฯ สำนักฯได้ก่อเป็นกำแพงก่ออิฐเสริมเหล็ก สูง ๒.๐๐ เมตรโดยรอบด้านหน้าทางเข้าวัด และแยกกั้นบริเวณพระภิกษุ/ชาย/หญิง เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความวุ่นวายให้กับผู้ปฏิบัติ 

ป้ายแสดงประวัติสำนักฯโดยย่อ สำนักฯได้จัดทำบอร์ดแสดงประวัติการก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมไว้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในสาเหตุแห่งการก่อตั้งสำนักฯ แก่ผู้ที่มีศรัทธาในการเข้ามาแสวงหาพระสัทธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ป้ายแสดงรายนามเจ้าสำนัก ป้ายสถิติบอกจำนวนศาสนบุคคลภายในวัด ป้ายชื่อสำนัก แผนผัง ถนนและทางเท้าภายในสำนัก การสาธารณูปโภคภายในสำนัก อาคารที่พัก เรือนนอนศาลาปฏิบัติธรรม ห้องสุขา ห้องอาบ สำนักปฏิบัติธรรมได้จัดทำแสดงไว้เพื่อสะดวกในการศึกษาพร้อมใช้สอย ทั้งอาคารที่พัก เรือนนอนเป็นที่พักเดี่ยวรายบุคคล ศาลาปฏิบัติธรรมมีทั้งภายในสำนักและใช้รวมกับศาลาใหญ่ที่ใช้บำเพ็ญกุศลทุกวันพระ

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนัก (เจ้าสำนัก พระวิปัสสนาจารย์ หรือพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐาน และพระวิทยากรบรรยายธรรม)
หัวข้อเรื่อง “ประวัติการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานของเจ้าสำนัก ประวัติการศึกษา/อบรมด้านการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ หรือพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐานของบุคลากรในสำนัก รายนามและจำนวนพระวิปัสสนาจารย์หรืออาจารย์สอนกัมมัฏฐานในสำนัก ผลการปฏิบัติงานด้านการเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐานของบุคคลากรในสำนัก

ประวัติการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานของเจ้าสำนัก
พระครูใบฎีกาอุดร   ฐานุตฺตโร  อายุ ๓๑ พรรษา ๑๒  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ การศึกษานักธรรม เอก
ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๘ ไปดูงานการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙ ไปดูงานการปฏิบัติธรรมของสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย  ได้บริหารงานด้านการเผยแผ่พระพุทธสาสนา  ส่วนการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม –  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ คือ เจ้าอาวาสวัดใหม่ปลายห้วย

ประวัติการศึกษา/อบรมด้านการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ และพระอาจารย์สอนกัมมัฏฐานของบุคลากรในสำนักฯ
๑. พระปลัดประสิทธิ์   วชิโร  อายุ ๒๙ พรรษา ๙ พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักฯ การศึกษาปริญญาวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) นักธรรมเอก
ประวัติการอบรมศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน และการฝึกสอน
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙  เข้าปฏิบัติธรรม  สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑  ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒  เข้าฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และวิชาครู (วิปัสสนาจารย์) ตามแนวสติปัฏฐานสูตร ณ สถาบันพุทธภาวนาวัดหลวงพ่อสดฯ สถาบันเครือข่ายของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ฝึกสอนในสอบอารมณ์กัมมัฏฐานกับผู้ปฏิบัติพระกัมมัฏฐานจริง ระยะเวลา ๑๕ วัน  ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ และปฏิบัติเพื่อทบทวนอีกครั้งละอย่างน้อย ๑๕ วันต่อปีในทุก ๆปี
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์
๑. พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดใหม่ปลายห้วย มีหน้าที่ให้ความรู้เบื้องต้นต่อนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๒. ผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ วัดใหม่ปลายห้วย
๓. พระวิทยากรค่ายพุทธบุตร/ ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา
ผลงานทางวิชาการ การเผยแผ่วิปัสสนากัมมัฏฐาน
๑. เป็นรวบรวม “คู่มือไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเช้า – เย็น แปล ประจำวัด/สำนักฯ” จัดพิมพ์จำนวนสองครั้ง จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้วัด/สำนักฯ/สถานการศึกษา/หน่วยงานราชการ
๒. เป็นผู้รวบรวม “หนังสือธรรมะ” จัดพิมพ์จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้ผู้ปฏิบัติธรรม และสำนักฯ
๓. เป็นรวบรวม “บทสวดมนต์” จัดพิมพ์จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้แก่พุทธศาสนิกชน


๒. พระสมุห์นพฤทธิ์  อคฺคธมฺโม อายุ ๒๖ พรรษา ๖ พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักฯ การศึกษา นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี
ประวัติการอบรมศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน –  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ วัดเขาค้อพัฒนาราม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ประจำสำนักฯ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่
๑. พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดใหม่ปลายห้วย มีหน้าที่ให้ความรู้เบื้องต้นต่อนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
๒.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๓. พระวิทยากรค่ายพุทธบุตร/ค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียน – นักศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร  

๓.  พระใบฎีกาสมบัติ กตปุญฺโญ  อายุ ๓๑ พรรษา ๖ การศึกษา นักธรรมชั้นโทปริญญาตรี พระช่วยฝึกสอนพระกัมมัฏฐานและบรรยายธรรม ประจำสำนักฯ
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่
๑.  ปัจจุบันพระวิทยากรอบรมการปฏิบัติพระกรรมฐานเบื้องต้นตามแนว มหาสติปัฏฐาน ๔

การบริหารจัดการ
หัวข้อเรื่อง “ กิจกรรมส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรม (ย้อนหลัง ๒ ปี) การจัดทำบัญชีรายรับ –รายจ่ายของสำนัก จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกภายในสำนัก การรักษาความปลอดภัยภายในสำนัก การดูแลด้านสุขอนามัยภายในสำนัก การจัดทำระเบียบข้อบังคับของสำนัก การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนัก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสำนักและประชาชนทั่วไป”

กิจกรรมการส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรมตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับประชาชนทั่วไป ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ ๒๘- ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๔  จำนวน ๔๕๐ คน ถือศีล ๘ สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐ บาท 
๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำนวน ๔๗๐ คน ถือศีล ๘ สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐ บาท                                                                                               ๓. โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  จำนวน ๖๓๐ คน แบ่งเป็นพระภิกษุ จำนวน ๑๘๐ รูป และ ประชาชนที่บวชเนกขัมมะจาริณี รักษาศีล ๘ จำนวน ๔๕๐ คน สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) และประชาชนร่วมบริจาคงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕๒,๒๕๐ บาท
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕
๑ . โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ ๒๗-๒๙  มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๐๐ คน ถือศีล ๘ สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐ บาท
๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ ๒๗-๒๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕ จำนวน ๔๕๐ คน ถือศีล ๘ สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐ บาท                                                                                                   ๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่  ๒๗-๒๗  มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๓๐ คน ถือศีล ๘ สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐ บาท
๔. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่  ๒๗-๒๙ เมษายม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๗๐  คน ถือศีล ๘ สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐ บาท                                                                                                ๕. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับเยาวชน  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐๐ คน ถือศีล ๘ สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔,๕๐๐ บาท
๖. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหลับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๕๑๐ คน ถือศีล ๘ สนับสนุนโครงการโดย พระพิศาลญาณวงศ์ (ทองดี) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔,๕๐๐ บาท

 

จำนวนสำนักปฏิบัติธรรมรองรับได้

จำนวน ๑,๐๐๐ คน

ภายในบริเวณวัด

แผนที่ทางเข้าวัด

 

สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                                    สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น                   ผลการปฏิบัติงานหน่วยอ.ป.ต.ดีเด่น                          วัดส่งเสริมสุขภาพ                                   วัดเขารูปช้าง